Ilmihali

Ilmihali

0 856
باب التَّخَلُّقِ بأَخْلاَق القرآن سأل سعد بن هشام بن عامر عائشة – رضي الله عنها - فقال: يا أمّ المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول اللّه...

0 1428
Abdurahman el-Mazini transmeton nga babai i tij, i cili thotë: “O Ebu Seid el-Hudri po shoh se i do dhentë dhe luginat, e kur...

1 2500
Allahu i madhëruar  ka bërë farz pesë kohët e namazit: Sabahun, Drekën, Ikindinë, Akshamin dhe Jacinë. Vendimi i Sheriatit për atë që e lë namazin: Të gjithë...

0 1306
       Pastërtia është dy llojesh: Të pastruarit me ujë dhe të pastruarit me dhe. Në të pastruarit me ujë hynë: larja (gusli) dhe...

0 1987
Ujërat: Çdo ujë që zbret nga qielli, apo del nga toka është i pastër, duke u bazuar në fjalën e Allahut, subhanehu ve teala: “Ne...

0 1161
           Tematika e shkencës së Tevhidit tek Ehlu’s-Suneh ve’l-Xhemaah, sillet rreth disa çështjeve kryesore: Shpjegimi i realitetit të besimit dhe...

0 860
Ilmul-kelam (Dituria e fjalës; përkthim i fjalëpërfjalshëm)         Është shkencë nëpërmjet të cilës studuesi i saj arrin të aftësohet për polemika dhe debate...

0 987
            Suneti (Es-Sunneh)           Kuptimi i kësaj fjale ka shtegtuar varësisht përdorimit të saj në kontekstet terminologjike, andaj...

0 767
 Akide             Nocioni akide ka kaluar në tri etapa:             E para, duke e përkthakuar kuptimin e gjerë të fjalës, aq sa të jetë i llojit...

0 767
             Përkufizimi i akides në aspektin gjuhësor             Akideja në aspektin gjuhësor do të thotë nyje, lidhëse, shtrëngim, etj., pra akideja është vendim i një...

NA NDIQNI NË