Ilmihali

Ilmihali

0 769
 Akide             Nocioni akide ka kaluar në tri etapa:             E para, duke e përkthakuar kuptimin e gjerë të fjalës, aq sa të jetë i llojit...

0 769
             Përkufizimi i akides në aspektin gjuhësor             Akideja në aspektin gjuhësor do të thotë nyje, lidhëse, shtrëngim, etj., pra akideja është vendim i një...

0 1574
Baza (origjina) e akides është libri i Allahut, pastaj suneti i të Dërguarit të Allahut (paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ,...

0 1022
  Shehadeti – Dëshmia “La ilahe il-Allah ve ene Muhameden resulullah” Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut – la ilahe il-Allah, është shtylla...

0 9628
Fjala “La ilahe il-lAllah” i ka kushtet e veta të cilat i ka për obligim çdo musliman t’i mësojë dhe t’i praktikojë dhe këto...

0 1678
Kjo dëshmi nënkupton të shprehurit e këtij besimi me gjuhë dhe të besuarit me zemër se Muhamedi, salallahu alejhi ve selem, është i dërguar...

0 2263
Besimi islam ngritët mbi monoteizmin e pastër dhe largimin nga çdo njollë e shirkut (politeizmit). Ky besim shprehet në shehadetin - dëshminë se nuk...

0 883
Imani është fjalë dhe vepër. Është besimi i prerë i zemrës në Allahun, Pejgamberin e Tij si dhe në gjithë atë që është përmendur...

0 1007
Argumenti historik: Studimet e dijetarëve të religjionit së bashku me studimet gjenealogjike, antropologjike dhe psikologjike, kanë vërtetuar se besimi më i vjetër është monoteizmi...

0 1343
Kur'ani qysh në fillim të shpalljes i dha rëndësi të madhe përmirësimit të botëkuptimit të njerëzve mbi Allahun dhe njoftimin e tyre me Krijuesin...

NA NDIQNI NË