Seria e Artë

Seria e Artë

0 1304
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Ibn Omeri, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem ka thënë: “Shembulli i munafikut (hipokritit) është si shembulli...

0 1193
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Sehl ibn Sad, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Keni kujdes mëkatet e...

0 769
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Shembulli im dhe i umetit...

0 1039
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Ebu Musa, radijAllahu anhu, tregon: I dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: "Shembulli i muslimanëve, çifutëve dhe i të krishterëve është si...

0 781
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Ebu Musa, radijAllahu anhu,  tregon se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: "Shembulli i udhëzimit dhe i dijes (Kuranit dhe Sunetit)...

0 865
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Ebu Hurejra, -radijAllahu anhu-, përcjell se i dërguari, -sal-Allahu alejhi ve selem-, ka thënë: “Shembulli im dhe i profetëve para meje është...

0 1960
Vëlla i dashur! Falënderoje Allahun që të ka bërë pjesë e umetit të Muhamedit, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, të cilit umet Allahu ia ka...

0 1570
Me të vërtetë, Allahu i ka krijuar krijesat duke thënë: “Bëhu!”, dhe ato janë bërë. Kurse disa gjëra, për shkak të pozitës së lartë...

0 1545
            Ç’fjalë madhështore kjo, e cila bën që dielli i pendimit të bëj dritë në zemër e të ndriçojë gjoksin...

0 2904
Allahu, i Larti, ka thënë: “Allahu don që t’ju pranojë pendimet tuaja, por ata që jipen pas punëve të këqija (epsheve), dëshirojnë që ju të largoheni...

NA NDIQNI NË