Sire

Sire

0 1061
A dëshiron jetë të sukses'shme dhe me vlerë? Të meditojmë pak rreth fjalës së Allahut të lartësuar: "(O Muhamed!) Pasha jetën tënde, me të vërtetë, ata...

0 965
Për Isain, alejhi selam, në Kuranin Famëlartë janë shpallur disa ajete që kanë nevojë për një shpjegim, për t'u qartësuar e shtjelluar, disa prej...

0 1169
Rreth tregimit mbi Musain , alejhi selam, në disa ajete Kuranore ka nevojë për një sqarim të kuptimeve, dhe largim të dyshimeve të cilat...

0 1332
Në Sahihun e Imam Buhariut përmendet tregimi i Ebu Sufjanit me Herakliun, në të cilin dialog Herakliu e pyet Ebu Sufjanin për disa çështje...

0 635
TAKIMI I MUSAIT, ALEJHI SELAM, ME ALLAHUN E MADHËRISHËM Musai, alejhi selam, ishte i përmalluar për një bisedë me Krijuesin, aze vexhel, e të e...

0 2995
Emri i tij: Selman el Farisij, i njohur me nofkën Ebu Abdullah, nga qyteti i Asbahanit (Esfahan) të Iranit të sotshëm. Udhëtoi në kërkim...

0 2680
BENI ISRAILËT ADHURUAN VIÇIN Pasi që Allahu shkatërroi Faraonin dhe ushtrinë e tij, Musai, alejhi selam, së bashku me beni israilët u nis  për në...

0 1324
Kthimi i Musait, alejhi selam, në Egjipt Musai, alejhi selam, së bashku me gruan e tij u drejtuan për në Egjipt, dhe gjatë udhëtimit ai...

0 1635
Tregimi mbi Musain dhe Harunin, alejhima selam, në lidhje me atë se çfarë ndodhi mes tyre dhe Faraonit, dhe me popullin e tyre beni...

0 8893
Tregimi Kuranor për ngritjen e robit dhe të dërguarit të Allahut, Isait, alejhi selam, është përmendur në dy ajete; i pari është fjala e...

NA NDIQNI NË