Sire

Sire

0 739
Për Isain, alejhi selam, në Kuranin Famëlartë janë shpallur disa ajete që kanë nevojë për një shpjegim, për t'u qartësuar e shtjelluar, disa prej...

0 943
Rreth tregimit mbi Musain , alejhi selam, në disa ajete Kuranore ka nevojë për një sqarim të kuptimeve, dhe largim të dyshimeve të cilat...

0 1173
Në Sahihun e Imam Buhariut përmendet tregimi i Ebu Sufjanit me Herakliun, në të cilin dialog Herakliu e pyet Ebu Sufjanin për disa çështje...

0 303
TAKIMI I MUSAIT, ALEJHI SELAM, ME ALLAHUN E MADHËRISHËM Musai, alejhi selam, ishte i përmalluar për një bisedë me Krijuesin, aze vexhel, e të e...

0 2809
Emri i tij: Selman el Farisij, i njohur me nofkën Ebu Abdullah, nga qyteti i Asbahanit (Esfahan) të Iranit të sotshëm. Udhëtoi në kërkim...

0 2467
BENI ISRAILËT ADHURUAN VIÇIN Pasi që Allahu shkatërroi Faraonin dhe ushtrinë e tij, Musai, alejhi selam, së bashku me beni israilët u nis  për në...

0 1033
Kthimi i Musait, alejhi selam, në Egjipt Musai, alejhi selam, së bashku me gruan e tij u drejtuan për në Egjipt, dhe gjatë udhëtimit ai...

0 1323
Tregimi mbi Musain dhe Harunin, alejhima selam, në lidhje me atë se çfarë ndodhi mes tyre dhe Faraonit, dhe me popullin e tyre beni...

0 8439
Tregimi Kuranor për ngritjen e robit dhe të dërguarit të Allahut, Isait, alejhi selam, është përmendur në dy ajete; i pari është fjala e...

0 1792
Kurani Famëlartë shpesh herë, e në shumë ajete flet për Isain, alejhi selam, për faktin që është një i dërguar prej të dërguarve të...

NA NDIQNI NË