Sire

Sire

0 89
Pyetja: Kush janë dhëndërit e Profetit (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) të cilët u martuan me bijat e tij? Përgjigjja: Falënderimi i...

0 132
Kush janë mixhallarët e të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem? Kush janë vëllezërit dhe motrat e nënës së tij Emine bijës së Vehb-it? Përgjigjja: Falënderimi i takon...

0 667
Ihfaja (الإخْفاَء) Gjuhësisht: Fshehje Përkufizimi terminologjik: Fshehja e Nunit me Sukun dhe të Tenvinit kur në tekstin Kuranor vijnë para 15 shkronjave të Ihfasë por duke...

0 1141
A dëshiron jetë të sukses'shme dhe me vlerë? Të meditojmë pak rreth fjalës së Allahut të lartësuar: "(O Muhamed!) Pasha jetën tënde, me të vërtetë, ata...

0 1021
Për Isain, alejhi selam, në Kuranin Famëlartë janë shpallur disa ajete që kanë nevojë për një shpjegim, për t'u qartësuar e shtjelluar, disa prej...

0 1214
Rreth tregimit mbi Musain , alejhi selam, në disa ajete Kuranore ka nevojë për një sqarim të kuptimeve, dhe largim të dyshimeve të cilat...

0 1367
Në Sahihun e Imam Buhariut përmendet tregimi i Ebu Sufjanit me Herakliun, në të cilin dialog Herakliu e pyet Ebu Sufjanin për disa çështje...

0 707
TAKIMI I MUSAIT, ALEJHI SELAM, ME ALLAHUN E MADHËRISHËM Musai, alejhi selam, ishte i përmalluar për një bisedë me Krijuesin, aze vexhel, e të e...

0 3048
Emri i tij: Selman el Farisij, i njohur me nofkën Ebu Abdullah, nga qyteti i Asbahanit (Esfahan) të Iranit të sotshëm. Udhëtoi në kërkim...

0 2735
BENI ISRAILËT ADHURUAN VIÇIN Pasi që Allahu shkatërroi Faraonin dhe ushtrinë e tij, Musai, alejhi selam, së bashku me beni israilët u nis  për në...

NA NDIQNI NË