Sire

Sire

0 2056
Kurani Famëlartë shpesh herë, e në shumë ajete flet për Isain, alejhi selam, për faktin që është një i dërguar prej të dërguarve të...

0 1406
Allahu i Lartësuar e dërgoi profetin e Tij, Isaun, alejhi selam, tek beni israilët, si thirrës në të vërtetën e qartë, udhërrëfyes për në...

0 1363
Kurani Famëlartë ka emërtuar një sure të tërë me emrin Merjem, ku ka përfshirë një tregim të gjërë rreth shtatzënisë dhe lindjes së Isaut,...

0 1721
Kurani flet shumë qartë për Isaun, alejhi selam, për; lindjen e tij, mrekullitë e tija, thirrjen, dhe për veçoritë me të cilat e kishte...

0 1749
Një faqe tjetër e fletëve të historive njerëzore, e cila përmendet në detin e historisë, dhe një dështim i radhës i injorancës, një skenë...

0 1990
Tregimi i Junusit, alejhi selam, në Kuran është përmendur në disa sure, prej tyre në: suren En Amë, Junus, Enbija dhe Safat. NGJARJA E KËTIJ...

0 1996
Prejardhja e tij përfundon deri tek Is’haku i biri i Ibrahimit, alejhima selam. Dërgimi i tij sipas mendimit më të saktë ka qenë mes...

0 1821
Prejardhja e Profetit Zekerija mbaron tek Jakub i biri i Is’hakut, alejhim selam. Epoka e Profetit Zekerija ishte e afërt me atë të Profetit Isa,...

0 1049
Me sa u përmend në temën para kësaj, duket qartë se ishte zgjeruar e çara midis Profetit (paqja e Allahut dhe bekimi i Allahut...

0 2061
I Dërguari i Allahut (paqja e Allahut dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) lindi te njerëzit e fisit Beni Hashim në Mekë. Ishte...

NA NDIQNI NË