Sire

Sire

0 1384
Kthimi i Musait, alejhi selam, në Egjipt Musai, alejhi selam, së bashku me gruan e tij u drejtuan për në Egjipt, dhe gjatë udhëtimit ai...

0 1712
Tregimi mbi Musain dhe Harunin, alejhima selam, në lidhje me atë se çfarë ndodhi mes tyre dhe Faraonit, dhe me popullin e tyre beni...

0 8996
Tregimi Kuranor për ngritjen e robit dhe të dërguarit të Allahut, Isait, alejhi selam, është përmendur në dy ajete; i pari është fjala e...

0 2123
Kurani Famëlartë shpesh herë, e në shumë ajete flet për Isain, alejhi selam, për faktin që është një i dërguar prej të dërguarve të...

0 1438
Allahu i Lartësuar e dërgoi profetin e Tij, Isaun, alejhi selam, tek beni israilët, si thirrës në të vërtetën e qartë, udhërrëfyes për në...

0 1403
Kurani Famëlartë ka emërtuar një sure të tërë me emrin Merjem, ku ka përfshirë një tregim të gjërë rreth shtatzënisë dhe lindjes së Isaut,...

0 1757
Kurani flet shumë qartë për Isaun, alejhi selam, për; lindjen e tij, mrekullitë e tija, thirrjen, dhe për veçoritë me të cilat e kishte...

0 1807
Një faqe tjetër e fletëve të historive njerëzore, e cila përmendet në detin e historisë, dhe një dështim i radhës i injorancës, një skenë...

0 2084
Tregimi i Junusit, alejhi selam, në Kuran është përmendur në disa sure, prej tyre në: suren En Amë, Junus, Enbija dhe Safat. NGJARJA E KËTIJ...

0 2103
Prejardhja e tij përfundon deri tek Is’haku i biri i Ibrahimit, alejhima selam. Dërgimi i tij sipas mendimit më të saktë ka qenë mes...

NA NDIQNI NË