Njihe fenë tënde

Njihe fenë tënde

0 686
1. Ceki disa nga melekët e Allahut dhe me çfarë vepra janë të ngarkuar nga Allahu!? 1. 1. Xhibrili- (është i ngarkuar me shpallje). 2. Mikaili- (është...

0 688
1. Sa zogj e urdhëroi Allahu xhele veala Ibrahimin alejhi selam t’i copëtoje dhe t’i shpërndaje nëpër kodra!? 1. Katër zogj. Allahu thotë: ''Kur Ibrahimi tha: "...

0 747
1. Trego prejardhjen e Ebu Bekrit,- Allahu qoftë i kënaqur me të?! 1. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amrun bin Ka'b bin Sa'd bin...

0 1000
1. Sa është numri i shtresave të Xhehenemit ditën e llogarisë? 1. Shtatë. 3. Cila ishte motra e parë medicinale në Islam? 3. Refide binti Sa'd el...

0 917
1. Kush llogaritet dita e prezantimit? 1. Dita e Arafatit. 2. Kush llogaritet i pari i cili mori iniciativën e shkrimit të hadithit? 2. Omer ibn Abdul...

0 1013
1. Cilat janë shkallët e Fesë Islame? 1. a. Islami b. Imani c. Ihsani 2. Cilat janë tre lutjet e pranuara tek Allahu? 2. a. Duaja e...

0 783
1. Cila ishte nëna e Hasanit dhe Husejnit (djemve të Aliut)? 1. Fatimja,- Allahu qoftë i kënaqur me të. 2. Kush është kulminacioni i Islamit? 2. Xhihadi...

0 743
1.Në cilin vit u obligua kryerja e Haxhit? 1.Haxhi u obligua në vitin 9 Hixhrij. 2. Sa dyer i ka Xhehenemi? 2. Xhehenemi i ka 7 dyer...

0 1189
1. Kush e ndërtoi xhaminë përreth Qabesë? 1. Xhaminë  e ndërtoi Omer Ibn Hatabi, kurse e plotësoi Othman Ibn Afani  -Allahu qoftë i kënaqur me të...

0 1837
1.Sa është numri i përgjithshëm i kaptinave në Kuran? 1 Numri i përgjithshëm i kaptinave në Kuranin Famëlartë është gjithsej 114. 2. Cila kaptinë përmban më...

NA NDIQNI NË