Njihe fenë tënde

Njihe fenë tënde

0 634
1. Kush janë muhaxhirët dhe ensarët!? 1. - Muhaxhirët janë muslimanët e parë të Mekës që emigruan në Medinë prej persekutimit që ia bënin jobesimtarët...

0 668
1. Çfarë duhet të themi kur zgjohemi nga gjumi!? 1. - Muslimani kur zgjohet nga gjumi, e përkujton Allahun e Lartësuar duke thënë:  الحمد الله الذي...

0 674
1. Përmende ajetin Kuranor në të cilin Allahu përmend 5 pejgamberët Ulul azm: Muhamedin, Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe Isain paqja dhe bekimi i Allahut...

0 675
1. Ceki disa nga melekët e Allahut dhe me çfarë vepra janë të ngarkuar nga Allahu!? 1. 1. Xhibrili- (është i ngarkuar me shpallje). 2. Mikaili- (është...

0 666
1. Sa zogj e urdhëroi Allahu xhele veala Ibrahimin alejhi selam t’i copëtoje dhe t’i shpërndaje nëpër kodra!? 1. Katër zogj. Allahu thotë: ''Kur Ibrahimi tha: "...

0 731
1. Trego prejardhjen e Ebu Bekrit,- Allahu qoftë i kënaqur me të?! 1. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amrun bin Ka'b bin Sa'd bin...

0 979
1. Sa është numri i shtresave të Xhehenemit ditën e llogarisë? 1. Shtatë. 3. Cila ishte motra e parë medicinale në Islam? 3. Refide binti Sa'd el...

0 900
1. Kush llogaritet dita e prezantimit? 1. Dita e Arafatit. 2. Kush llogaritet i pari i cili mori iniciativën e shkrimit të hadithit? 2. Omer ibn Abdul...

0 993
1. Cilat janë shkallët e Fesë Islame? 1. a. Islami b. Imani c. Ihsani 2. Cilat janë tre lutjet e pranuara tek Allahu? 2. a. Duaja e...

0 770
1. Cila ishte nëna e Hasanit dhe Husejnit (djemve të Aliut)? 1. Fatimja,- Allahu qoftë i kënaqur me të. 2. Kush është kulminacioni i Islamit? 2. Xhihadi...

NA NDIQNI NË