Zgjodhëm për ju

Zgjodhëm për ju

0 199
Aisheja, radijAllahu anha, përcjell e thotë: Hyri tek unë i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, për një punë që kishte, në momentin që isha duke...

0 678
Prej Cezarit, perandorit romak, deri te Muaviu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij: Kemi marrë vesh për atë që ka ndodhur mes teje dhe Aliut...

0 513
Lutja "O Allah më llogarit me një llogarotje të lehtë" اللهم حاسبني حسابا يسيرا (Allahume hasibni hisaben jesiran) Komentim i lutjes: Është vërtetuar se Aisheja, radijAllahu anha, përcjell...

0 358
Vepra e nëntë: Qëndrimi në xhami deri në lindjen e diellit. "Pejgamberi, alejhi selam, pasi e falte namazin e sabahut me xhemat në xhami, ulej...

0 422
Vepra e shtatë; Sadakaja Pejgamberi, alejhi selam, ishte njeriu më bujarë dhe bujarinë e tij e shtonte edhe më shumë në Ramazan. Transmetohet nga Abdullah Ibn...

0 461
Allahu i Madhëruar, thotë : "Vërtetë zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut." (Rra'd: 28). "Përmendja e Allahut, është më e madhja e adhurimeve, Allahu e...

0 217
"E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë...

0 1398
"O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni...

0 522
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "O ju që besuat, as pasuria juaj e as fëmijët tuaj të mos u shmangin prej adhurimit...

0 365
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "...e mëshira Ime ka përfshirë secilin send." (A'raf: 156). Në mexhlisin e Simak Ibn Fadlit, rahimehullah, u shtrua pyetja...

NA NDIQNI NË