Zgjodhëm për ju

Zgjodhëm për ju

0 283
1.Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Dhe kij durim ndaj asaj që të thonë." (Muzemil; 10). Durimi në atë që të thonë njerëzit, përfshinë dy...

0 3203
Gjërat që duhet pasur parasysh besimtari musliman gjatë leximit të Kur'anit! Për lexuesin e Kuranit ka disa rregulla që ai duhet t'i dijë dhe t'i...

0 710
Përgjigja është: Të rinjtë çështjet i analizojnë vetëm nga një këndvështrim, ndërsa të moshuarit i analizojnë nga çdo pikëpamje. Sa hendek të madh kemi...

0 465
“Dhe populli i tij nuk kishte përgjigje tjetër, veçse: Dëbojini ata nga qyteti juaj, ata janë njerëz që pastrohen.” (A’raf, 82) Njeriu normal e ka...

0 13007
"Një ushtri do të luftojë Qaben. Kur të arrijë në një vend të hapur e të gjërë toka do të shembet së bashku me...

0 400
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Djalli ju frikëson me varfëri dhe ju urdhëron për të këqija, e Allahu ju garanton falje (mëkatesh)...

0 1161
Sjellja e mirë ndaj caktimit të Allahut nënkupton të pajtohesh me atë që Allahu ka caktuar për ty, të jesh i lumtur me të...

0 297
Dijetari i shquar Muhammed Ibën El Uthejmin, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Të përflasësh dijetarët nuk është njëjtë sikur të përflasësh njerëzit e rëndomtë. Nëse...

0 80
Allahu i Madhëruar thotë: "Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kotë, atyre u takon të jenë të...

0 310
1. Allahu , xhele ue ala, ka thënë; "E kryenie haxhin dhe umrën për hir të Allahut deri tek pjesa: Pra kinie dro All-llahun."...

NA NDIQNI NË