Cila është dispozita për ngrënien e mishit të lepurit?

Cila është dispozita për ngrënien e mishit të lepurit?

0 2948

Cila është dispozita për ngrënien e mishit të lepurit?

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut…

Lepuri është prej kafshëve të cilat lejohet ngrënia mishit të tij, siç transmetohet në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit se Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kishte gjuajtur një lepur, e mori atë Ebu Talha e theri, dërgoi  këllkun dhe kofshën te i Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, e unë ia solla të Dërguarit të Allahut, salallahu alejhi ue selem, dhe ai e pranoi”.

Imam Neveviu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Ngrënia e mishit të lepurit është e lejuar tek Maliku, Ebu Hanifja, Shafiu, Ahmedi dhe gjithë dijetarët, ppwros se transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn As dhe Ibn Ebi Lejla se e kanë urryer. Argument i shumicës së dijetarëve është ky hadith dhe hadithe të ngjashme, e për ndalesën nuk është konfirmuar asgjë në lidhje me këtë”.

Po ashtu transmeton Muhamed ibn Safvan, i cili ka thënë: “Kam gjuajtur dy lepuj e i thera në Merva, e pyeta të Dërguarin, salallahu alejhi ue selem, e ai më lejoi t’i ha”.

Lepuri është prej kafshëve të pastërta, e nuk është me dhëmbë të mëdhenj, mishngrënës, e as që ka ndonjë tekst që ndalon ngrënien.

Allahu e di më së miri.

Përktheu: Shpend Zeneli

Islamqa.info / albislam.com