Cilët janë njerëzit e parë qe e pranuan islamin?

Cilët janë njerëzit e parë qe e pranuan islamin?

0 1063

Pyetja: Cilët janë njerëzit e parë qe e pranuan islamin?
Përgjigje: bismilah, uelhamdulilah:
Të parët që pranuan Islamin ishin: Hatixhja – bashkeshortja e të Derguarit, Ebu Bekri, Aliu, Zejd ibën Harithe, Ammar ibën Jasir, Suhejb Rumiu, Ebu Dherr Geifariu dhe Abdullah ibën Mes’udi.

Agim Bekiri

GJITHASHTU NË ALBISLAM