Cili është vendimi i sheriatit për pjesëmarrjen në kremtet e mosbesimtarëve që janë të veçanta për ata apo përurimin e tyre?

Cili është vendimi i sheriatit për pjesëmarrjen në kremtet e mosbesimtarëve që janë të veçanta për ata apo përurimin e tyre?

0 654

Cili është vendimi i sheriatit për pjesëmarrjen në kremtet e mosbesimtarëve që janë të veçanta për ata apo përurimin e tyre?

Përgjigje: pjesëmarrja në festat e veçanta të mosbesimtarëve apo përurimi i tyre mund të ndodh në disa forma:

  1. a) Pjesëmarrja mund të jetë thjeshtë një pasim i dokeve të tyre pa pasur në mendje madhërimin e simboleve të tyre fetare dhe pa i besuar ato. Kjo formë mund të paramendohet më shumë gjatë përurimit se sa në pjesëmarrjet në ato festa. Sheriati këtë vepër e vlerëson të ndaluar ngase pjesëmarrja në këtë rast shpien në madhërimin e besimit dhe simboleve të tyre fetare. Shumë prej dijetarëve të hershëm ajetin kur’anor: “edhe ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtërt e, kur kalojnë pranë kotësive, kalojnë me dinjitet” (Furkan: 72) gjegjësisht shprehjen “nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtërt” e kanë komentuar si prezentim në kremtet e idhujtarëve. Këtë e përforcon edhe më shumë hadithi i Pejgamberit, salallahu alejhi ve selm: çdo popull ka festën e tij”.
  2. b) Pjesëmarrja mund të jetë për të përjetuar ndonjë kënaqësi, siç veprojnë disa njerëz edhe atë ose për të pirë verëra, për të kërcyer apo për shkak të përzierjes mes grave dhe burrave e të ngjashme. Kjo pjesëmarrje është haram edhe më i ashpër në shikimin e sheriatit ngase përveç pjesëmarrjes në të kotë shtohen edhe veprat e sipërpërmendura që janë të ndaluara.
  3. c) Nëse behët fjalë për kërshëndellat dhe dikush merr pjesë në këtë festë krishtere me qëllim që t’i afrohet Allahut duke shpreh respekt ndaj Isait, alejhi selam, duke përkujtuar lindjen  e tij njëjtë siç bëjnë disa muslimanë kur festojnë lindjen e Muahmedit (mevludin), atëherë sheriati këtë vepër e gjykon si bidat (risi) e cila në fakt konsiderohet lajthitje. Ndalimi i kësaj vepre është shumë më i ashpër se sa ndalimi i festimit të mevludit ngase në rastin e parë ai shoqëron njerëzit të cilët mendojnë se Isai është bir i Zotit, qoftë i madhëruar Allahu. Këtë besim të kotë ata e shpikën, nuk e zbriti Allahu, nuk e veproi as Isai e as pejgamberët tjerë. Respektimi i pejgamberëve bëhet duke i dashur ata dhe duke pasuar fenë e tyre e jo me këto festime.
  4. d) Pjesëmarrja apo përurimi mund të jetë duke besuar vërtetësinë e fesë së tyre, duke u pajtuar me simbolet dhe adhurimet e tyre fetare ashtu siç kanë thënë më herët “I adhuruari është një edhe pse nëpërmjet rrugëve të ndryshme” ose siç shprehen në kohën tonë “për bashkimin e feve” një parullë kjo masone. Këtë pjesëmarrje sheriati e gjykon si mosbesim (kufër) i cili të nxjerr nga feja. Allahu i madhëruar thotë: “E kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij kurrsesi nuk do t’i pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të dëshpëruarit.” (Ali Imran: 85)

Sefer elHavali

Përktheu: Agim Bekiri

GJITHASHTU NË ALBISLAM