ÇKA ËSHTË KURANI FAMËLARTË?

ÇKA ËSHTË KURANI FAMËLARTË?

0 1926

Është fjala e Allahut e zbritur mbi të Dërguarin e Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, përmes Xhibrilit-paqa e Allahut qoftë mbi ta, i shkruar në Mus’haf, fillon me suren Fatiha dhe vazhdon deri në fund të sures Nas. Allahu Fuqiplotë e ka marrë përsipër ruajtjen dhe mbrojtjen e tij që të mos ketë mundësi ta ndryshon apo ta shtrembëron dikush, sepse Allahu ka dashur që ky libër të ngel i përjetshëm, sepse është libri i fundit i cili ka zbritur të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, thotë Allahu në Kuran:” Ne e kem zbritur Kuranin dhe Ne e ruajmë atë”1. Andaj Allahu e ka çuar në vend premtimin e Tij duke e ruajtur atë, ku sot pas 14 shekujsh ai përsëri është i ruajtur nga shtesat dhe paksimet, edhe pse ziliqarët e këqij dhe shejtanët mundohen ta shuajnë këtë dritë të qartë mirëpo Allahu thotë në Kuran:” Vetëm se Allahu dëshiron ta plotëson dritën e Tij edhe pse një gjë e tillë e urejnë kafirat”2.

Kurani është libër qiellorë, i cili është derogues i gjithë librave tjerë qiellorë të cilët kanë zbritur para tij, thotë Allahu në Kuran:” Ne ta kemi zbritur ty (o Muhamed) librin (Kuranin) e vërtetë duke vërtetuar librat e parë që patën ardhur para tij dhe garantues i tyre”3. Prandaj nuk mund që dikush nga njerëzit në tërë rrozullin tokësorë prej nga ardhja e të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, e deri në ditën e gjykimit, vetëm se duhet të beson Atij dhe të punon sipas sheriatit (ligjit) të tij. Allahu nuk pranon fe tjetër pos islamit, ku për të e ka dërguar Muhamedin-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, madje thotë i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të:”Pasha Atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit, nuk dëgjon për mua dikush nga ky umet (popull) qoftë Ai jehudi apo i krishter pastaj nuk më beson mua më atëçfarë jam Dërguar ky njeri do të jetë prej banorëve të zjarrit”4.

Allahu i madhëruar e ka cilësuar Kuranin me cilësi të shumta prej tyre:

1. Ai është muxhize – mrekulli, libër i cili nuk mundet nga askush të sfidohet, pra të bëhet diçka e njejtë si ai, apo ti bën 10 sure si ai, madje një sure të vetme, thotë Allahu në Kuran:” Thuaj: “Edhe sikur të bashkoheshin njerëzit dhe xhinët për të sjellë një Kur’an të tillë, ata nuk do të mund të bënin si ky, sado që do ta ndihmonin njëri – tjetrin ”.5

2. Ai është një realitet i pamohueshëm në të cilën e kota nuk mund të futet. Allahu thotë:” Ai është libër ngadhnjyes, të cilit e kota nuk mund ti hyn as përpara e as nga prapa sepse ka zbritur nga i Urti i Lavdishmi”.6

3. Ai përmban në vete argument të qarta, argument të prera për çdo çështje të akides, adhurimit, moralit, sjelljes thotë Allahu në Kuran:” Ne ty të shpallëm librin sqarim për çdo send udhëzim e mëshirë dhe myzhde për muslimanët”7.

Përgaditi: Nexhat Ceka

Burimi: albislam.com

_______________

1 Hixhr:9.

2 Teube:32.

3 Maide:48.

4Transmeton Muslimi nr. 153

5 Sure Isra, ajeti: 88..

6 Fusilet:41-42.

7 Nahl:89.

GJITHASHTU NË ALBISLAM