CYTJET E SHEJTANIT RRETH NAMAZIT

CYTJET E SHEJTANIT RRETH NAMAZIT

0 812

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 44 )

Prej cytjeve dhe vesveseve të shejtanit që ia bën muslimanit në lidhje me namazin, janë;
1. Cytja duke e bërë atë të bëhet dembel në lidhje me faljen e namazit në xhami dhe në kohën e tij.
2. Cytjet dhe vesveset e shejtanit para namazit, duke i futur dyshime muslimanit në pastërtinë e tij.
3. Duke i futur dyshime muslimanit se a ka abdes, apo nuk ka abdes, lëshoj gazra apo jo gjatë namazit, etj.
4. Cytjet se a e lexoi suren El Fatiha apo jo, se a e lexoj një sure pas fatihas apo jo, etj.
5. Cytjet në lidhje me numrin e rekateve të namazit, se a është në rekatin e tretë apo në rekatin e katërt, etj.
6. Cytjet në lidhje me çështjet e dynjasë, qoftë biznesi, puna, mësimi, provimet, etj. Duke e shtyer muslimanin ta falë namazin sa më shpejtë dhe pa koncentrim.
7. Cytjet duke e shtyer muslimanin të bëjë sa më shumë lëvizje në namaz: lëvizje të shumta dhe pa nevojë në nanaz.
8. Cytjet pas përfundimit të namazit, duke e shtyer muslimanin që mos ta bëjë dhikrin dhe ta anashkaloj çdoherë atë pas faljes së namazit.

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah Es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com