Cytjet e shejtanit rreth sinqeritetit

Cytjet e shejtanit rreth sinqeritetit

Pyetje: Hoxhë i nderuar! Ka raste kur njeriu dëshiron të bëjë një vepër të mirë, mirëpo shejtani mundohet ta largojë nga veprimi i saj duke i pëshpëritur dhe duke i thënë ti e bënë këtë të shohin të tjerët. Si kemi mundësi t’i largojmë këto cytje të shejtanit?!

Përgjigje:

Muslimani duhet t’i mbështetet Allahut dhe t’i kërkojë mbrojtje dhe ndihmë Allahut nga kurthat e shejtanit dhe cytjet e tij.

Por nuk bën të ndalet në kryerjen e veprave të mira si shkak i cytjeve, mirëpo duhet të vazhdojë në kryerjen e tyre, sepse shejtani i mallkuar gjithmonë mundohet t’i largojë muslimanët nga kryerja e veprave të mira.

Nëse muslimani vepron në këtë mënyrë, shpresojmë se do të largohen cytjet dhe ngacmimet e ndryshme të shejtanit të mallkuar.

Allahu është më i Dituri!.

Burimi; albislam.com

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.

Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Suad Shabani