DASHURIA PËR HIR TË ALLAHUT

DASHURIA PËR HIR TË ALLAHUT

0 8817

باب الحب في الله

عن أَبي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: “وَالّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنّةَ حَتّى تُؤمِنُوا وَلاَ تُؤمِنُوا، حَتّى تَحَابّوا. أَلاَ أَدُلّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السّلاَمَ بَيْنَكُمْ”

  1. Transmeton EbuHurerja se Pej­gam­be­ri, lavdia dhe paqja qofshin mbi të ka thënë: “Pa­sha Atë në dorën e të Cilit ësh­të shpirti im! Nuk do të hy­ni në Xhe­net përderisa të besoni, e nuk ke­ni besuar për­de­­risa ta do­ni njëri tjetrin. A doni që t’ju tregoj diçka të ci­lën po e vep­ruat do ta doni njëri tjetrin? Përhapni selamin mes jush!”[1]

Allahu i madhëruar thotë:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾

“Edhe ata të cilët para tyre patën shtëpitë e tyre (në Medine) dhe pra­­nuan Besimin, – i duan ata që u shpër­ngu­lën tek ata”[2]

Dashuria për hir të Allahut është fryt i dashurisë ndaj Alla­hut. Ajo është begati hyjnore, shkël­­qim perëndie dhe dri­të që Alla­hu e hedh në zemrat e besimtarëve, Allahu i madhëruar thotë:

﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

“Edhe sikur ta shpenzosh gjithë atë që është në tokë, nuk do të mund t’i bashkoje zemrat e tyre, por Allahu bëri bashkimin e tyre, pse Ai është i Gjithëfuqishëm, i Urtë.”[3]

Merrudhij thotë: është pyetur EbuAbdullahAhmedibënHan­be­li: ç‘ është dashuria për hir të Allahut? Ai tha: Të mos duash si rezultat i lakmisë që e ke ndaj dynjasë që dikush posedon[4]

Kjo dashuri jep fryte në këtë botë dhe botën tjetër. Nga ato fryte ve­çoj­më:

– besimtari ndien ëmbëlsinë e imanit:

“Kush posedon tre gjëra, do të shijojë ëmbëlsinë e imanit: ta dojë Alla­­hun dhe Pejgamberin më shumë se çdokënd, ta dojë dikë ve­tëm për hir të Allahut…”[5]

– Ata që duan njëri tjetrin për hir të Allahut do të jenë nën hi­jen e ar­shit (fronit të Zotit):

“Allahu i madhëruar Ditën e Kiametit do të tho­të: Ku ja­në ata të cilët kanë dashur njëri tjetrin për hir të Madhërisë Time? Sot do të je­në nën hijen Time, në këtë ditë kur nuk ka hije tjetër pos hijes Time.”[6]

– Në këtë ditë të vështirë (Ditën e Kiametit) ata do të jenë të siguruar në piedestale të dritës, të cilëve ua kanë lakmi madje edhe pejgamberët dhe shehidët:

“Allahu thotë: ata që duan njëri tjetrin për hir Madhërisë Time, ata do të jenë në piedestale të dritës dhe ua kanë lak­mi pejgamberët dhe she­­­­­­­­hidët.”[7]

– Mbi të gjitha, ata fitojnë dashurinë e Allahut. Ah sa i lumtur që është ai që fiton atë dashurie!:

“Një njeri vendosi të vizitojë vëllain e tij në një qytet tjetër. Alla­hu ia cak­toi një melek në rrugë. Kur iu afrua me­le­ku e pyeti: Për ku je ni­sur? Kam një vëlla në këtë qytet dhe desha që ta vizitoj, tha ai. Me­le­ku e pyeti: A mos të ka borxh ndonjë pasuri dhe shpreson ta kthesh atë? Ai tha: Jo, vetëm unë e dua për hir të Allahut. Meleku tha: Unë jam i dërguari i Allahut te ti për të të lajmëruar se Allahu të do sikur që e deshe vëllain tënd për hir të Tij.”[8]

Da­shu­ria për hir të Allahut sikur të mos kishte tjetër fryt përveç këtij, do të mjaf­tonte. Atë të cilin e do Allahu ai është njeri i Zotit:

“Allahu thotë: kur ta dua ndonjërin, bëhem dëgjimi i tij me të ci­lin dë­gjon, shikimi me të cilin shikon, dora me të cilën prek dhe këm­ba me të cilën ec. Nëse më kërkon diçka Unë ia jap, nëse më lutë që ta mbroj Unë e mbroj atë.”[9]

– Prej gjërave më të njohura është se atë që e do Allahu e duan edhe ba­norët e qiellit dhe tokës:

“Kur Allahu e do një rob, thërret Xhibrilin: Allahu e do filanin, pra duaje edhe ti! Xhibrili e do pastaj i thërret banorët e qi­e­llit: Allahu e do filanin, pra dojeni edhe ju! Banorët e qiellit (me­le­kët) e duan, pas­taj bëhet i pranuar në mesin e njerëzve.”[10]

– Prej fryteve të dashurisë për hir të Allahut është fitimi i Xhene­tit:

“Kush viziton një të sëmurë apo ndonjë vëlla të tij, për hir të Alla­hut, thërret një thirrës: Të lumtë! Lum për ecjen tënde! Ke përgatitur në Xhe­­net një shtëpi!”[11]

–          Dashuria për hir të Allahut është e pa­kë­pu­tur në këtë dynja dhe ne Ahiret, Allahu i madhëruar thotë:

﴿الأَخِلاَّء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ﴾

“Atë ditë shokët e ngushtë do të jenë armiq të njëri-tjetrit, përveç aty­re që ishin të sinqertë në miqësi.”[12]

Në këtë kohë të materializmit kur mirësia matet me pe­sho­­ret e tij, kemi nevojë të madhe që të njohim mënyrat e thellimit dhe për­for­ci­mit të kësaj dashurie, po për­men­dim më të rëndësishmet:

– përhapja e selamit sikur që u përmend në hadithin e parë të këtij ka­­pitulli: “A doni që t’ju tregoj një fshehtësi të cilën po e vepruat do ta do­ni njëri tjetrin? Përhapeni se­la­min mes jush!”[13]

– kur të takojë vëllai vëllain le të buzëqesh:

“Mos përçmo asgjë nga punët e mira, madje as takimin me vëllain tënd fytyrëçelur.”[14]

استأذنه في العمرة فأذن له فقال: يا أخي لا تنسانا من دعائك وقال بعد في المدينة يا أخي أشركنا في دعائك فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي

– kur vëllai të ndahet prej vëllait të tij le të kërkoj që të lu­­tet për të du­­ke qenë në vetmi. Transmetohet nga IbënOm­­e­ri se Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, mo­­­ri leje prej Pejgamberit për të bërë një Umre. Pejgamberi e lejoi dhe i tha: O vëlla, mos na harro në lutjet tua! Disa të tjerë nga Medina i tha­në: Vëlla! Na shoqëro në lutjet e tua! Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, tha: nuk ka qenë për mua diç më e dashur se fjala e tij “o vëlla”.[15]

– nëse ndonjëri do vëllain e tij, le ta in­for­moj atë se e don.[16]

إذا أحبَّ الرجلُ أخاه فَلْيُخْبِرْه أنه يحبُّه

– t’i ofrojë vëllait të tij dhuratë siç theksohet në hadith: “Jepni njëri tjetrit dhurata që të duheni”[17]

Më bëftë Allahu mua dhe juve prej atyre që duan njëri tjetrin për hir të Tij dhe që fitojnë dashurinë dhe pajtimin e Tij.

“Dyzet hadithe mbi moralin – me komentim” Ahmed Muadh Hakij

Përktheu: Agim Bekiri

[1] Transmeton Muslimi

[2]Hashër – 9

[3]Enfal – 63

[4]Transmeton Muslimi

[5]TransmetojnëBuhariudheMuslimi

[6]Transmeton Muslimi

[7]Transmeton Tirmidhiu

[8]Transmeton Muslimi

[9]Transmeton Buhariu

[10]Transmeton Buhariu

[11]Transmeton Tirmidhiu

[12]Zuhruf – 67

[13]Transmeton Muslimi

[14]Transmeton Muslimi

[15]Transmeton Ahmedi në Musnedin e tij, Tirmidhiu në Xhami’ dhe thotë: ha­di­thi është hasen sahih

[16]Transmeton EbuDavudi

[17]Imam Maliku në Muvetta