DHJETËSHI I DËSHTIMIT

DHJETËSHI I DËSHTIMIT

0 618

1.   Dituria me të cilën nuk veprohet, veprat pa sinqeritet dhe bidatet në fe.

2.   Pasuria që nuk shpenzohet; Pronari i saj as që kënaqët me të në këtë botë e as që e dërgon para -vete në ahiret.

3.   Zemra e zbrazët nga dashuria ndaj Allahut, subhanehu ue teala, e cila nuk mallëngjehet për Allahun, për afrimin pranë Tij.

4.   Trupi i cili nuk i nënshtrohet Allahut, subhanehu ue teala, duke e shërbyer Atë.

5.   Dashuria (ndaj Allahut) e proklamuar e cila nuk vërtetohet me zbatim të urdhrave të Tij.

6.   Koha e humbur pa përfituar dobi dhe vepra që afrojnë pranë Allahut, subhanehu ue teala.

7.   Mendja e cila lodhet duke menduar për gjëra pa vlerë.

8.   Shërbimi i atij që nuk të afron tek Allahu e as që përfiton nga ai në këtë botë.

9.   Frika jote dhe mbështetja tek ai i cili është nën sundimin e Allahut, i cili nuk mund t’i sjell vetes as dobi e as dëm. Në  dorën e tij nuk është as jeta e tij, as vdekja e tij dhe as ringjallja e tij.

10. A e dini cila është humbja më e madhe, humbja e cila është esencë e çdo humbjeje: Ajo është humbja e zemrës dhe humbja e kohës. E ka humbur zemrën ai i cili i ka dhënë përparësi kësaj jete para ahiretit dhe nuk e humb kohën përpos njeriut të cilin e ka mashtruar shpresa për jetë të gjatë. Është i prishur në esencë ai tek cili tubohen dy gjëra pasimi i epshit dhe shpresa për jetë të gjatë dhe ka shpëtuar ai që pason udhëzimin dhe përgatitet për ditën e takimit (Kijametin). All-llahun e lusim që të na ndihmon.

Shkëputur nga libri “El Fevaid” të Ibën Kajjimit fq.384-385.

Redaktor Ali Hasen El Halebiu

Solli në shqip: Talha Kurtishi 

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 131

0 250