Dispozita e talljes me fenë Islame

Dispozita e talljes me fenë Islame

0 932


Pyetje:
Sot në shoqëritë tona, tallja me fenë e Allahut dhe me shenjat e saj, është diçka që bëhet shumë haptazi, si përshembull tallja me mjekrën, shkurtimi i pantallonave etj. Tallja e tillë a është kufër që nxjerr nga feja Islame dhe si e këshilloni personin që bie në këtë gjendje? Allahu ju dhashë sukses.

Përgjigje:

-Nuk ka dyshim se tallja me Allahun, me pejgamberin, me argumentet e Tij, me shenjat dhe dispozitat e Tij, është kufër (mosbesim), argument për këtë është fjala e Allahut të lartësuar ku thotë:

“E, nëse i pyet ata (për këtë tallje), do të përgjigjen: “Na vetëm biseduam dhe u argëtuam”. Thuaj: “A mos vallë me Allahun, e versetet e Tij dhe Pejgamberin e Tij po talleni?” (65) Mos u arsyetohuni! Se, ju, mohuat fenë, pasi që patët besuar.”[1],

Ndërsa në këtë ajet hyn tallja me Teuhidin, ose me namazin, me zeqatin, me agjërimin, apo me haxhin dhe me të gjitha dispozitat tjera për të cilën dijetarët kanë mendim unanim.

Kurse sa i përket talljes që bëhet kundrejt mjekrës apo pantallonave të shkurtra, apo thënë ndryshe tallja karshi çështjeve jo edhe aq të njohura ndër njerëz, për të cilat ka mundësi që mos e dine se janë prej fesë, atëherë lypset një shpjegim më i detajuar rreth dispozitës mbi rastet e kësaj natyre, por megjithatë është obligim që tu tërhiqet vërejtja që të mos tallen, po ashtu të këshillohen nga ata të cilën e kuptojnë këta çështje, që të pendohen te Allahu i Lartësuar dhe të kapen për sheriatin e Allahut dhe të ndal talljet me fenë, t’i nënshtrohet Allahut dhe t’i bindet urdhrave të Pejgamberit salallahu alejhi ve selem, të frikësohet nga hidhërimi dhe dënimi I Allahut të Lartësuar sepse ai mund të dalë prej fesë duke mos e vërejtur.

E lus Allahun, që të na fal neve dhe të gjithë muslimanëve, dhe të na ruaj nga çdo e keqe, sepse me të vërtetë Ai është Mbikëqyrësi.

Allahu na dhashë sukses.

Shejh AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-[2]

Përkthehu dhe përshtati nga arabishtja:

Mujdin Xh. Xhaferi

08-04-2013

[1] Sure Teube- ajeti 65-66

[2] Burimi: binbaz.org.sa, mexhmul fetava vel mekalat mutenevia, pjesa 6

Sh.p.: Gjithashtu është rasti si vijon: Ka ardhur në transmetim prej ibn Omerit r.a se ka thënë: “Ka thënë një njeri në betejën e Tebuk-ut në një ulje me sahabët tjerë: “Nuk kemi parë sikur këta lexuesit tanë, më barkëmëdhenjë dhe më rrenacak në gjuhët e tyre dhe më frikacak në luftë” Në këtë rast njëri prej të pranishmëve i thotë: “Ti je duke thënë gënjeshtër dhe ti je munafik (hipokrit), unë do ta njoftoj Pejgamberin sal-lAll-llahu alejhi ues-sel-lem”, dhe arriti lajmi deri te Pejgamberi dhe zbritën ajetet për këtë çështje. Thotë ibn Omeri r.a: “Dhe unë e shihja atë personin tallës se ishte i kapur për litarin e deves së Pejgamberit se si i merte nëpër këmbë zvarrë gurëzit dhe duke thënë: “O i Dërguari i All-llahut ne vetëm ishim duke u tallur dhe duke luajtur” dhe Pejgamberi thoshte: “Thuaj: A me All-llahun, me ajetet e Tij dhe me Pejgamberin e Tij ju po talleni?! Mos u arsyetoni se keni bërë kufër pasi që keni besuar.

GJITHASHTU NË ALBISLAM