DISPOZITAT E AGJËRIMIT – 1

DISPOZITAT E AGJËRIMIT – 1

0 795
 1. Lejohet vizita dhe biseda me personin i cili ka hyrë në Itikaf (në Xhami). Njashtu, lejohet ai që ka hyrë në Itikaf t’i shërbejē atij që e viziton, qoftë ajo vizit në kohën e iftarit, syfyrit apo pas namazit të teravisë.
 2. Nuk i lejohet atij që ka hyrë në Itikaf ta vizitojë të sëmurin e as të përcjell xhenazen e dikujt prej muslimanëve deri tek varrezat.
 3. Nuk lejohet dalja nga Itikafi, përpos se në raste të domosdoshme. Mirëpo, edhe nëse del nga Itikafi, nuk lejohet qëndrimi i tepërt jashta Itikafit, por duhet të kthehet në Itikaf menjëherë pas kryerjes së punës obligative.
 4. Itikafi në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit është nga sunetet e forta, ndërsa Itikafi në ditët e tjera është nga gjërat e pëlqyera.
 5. I ndalohet kryerja e mardhënieve intime dhe paralojat e mardhënieve intime personit i cili është në Itikaf.
 6. Lejohet Itikafi të bëhet më pak se një ditë (më pak se 24 orë). Ngase, ligjshmëria e tij në bazë nuk u bë për një ditë apo më shumë. Nuk ka asgjë të keqe (nuk ka ndalesë sheriatike ) të qëndrosh në Itikaf më pak se një ditë (më pak se 24 orë ).
 7. Nuk i prishet Itkafi muslimanit, nëse ai del dhe i kryen nevojat e tij personale, nëse ato nuk gjenden në xhami, siç janë: Gusli, blerja e ushqimit për iftar dhe syfyr, etj.
 8. Lejohet ndërprerja dhe dalja nga Itikafi për personin i cili ka hyrë në Itikaf (mendimi i shumicës së dijetarëve ).
 9. Lejohet ndërprerja e Itikafit, me kusht nëse e bën nijet kompenzimin e asaj dite më vonë (mendimin i një numri të vogël të dijetarëve).
 10. Lejohet shtatëzëna dhe gjidhënësja të mos agjërojnë ramazanin, mirëpo obligohen ta kompenzojnë ramazanin me agjërim ditë për ditë pas lindjes dhe gjidhënies (mendimi i shumicës së dijetarëve). Lejohet shtatëzana dhe gjidhënësja të mos agjërojnë Ramazanin dhe mjafton kompenzimi i ditëve të Ramazanit me fidje (duke ushqyer çdo ditë nga një të varfër), dhe nuk obligohen t’i kompenzojnë me agjërim ditët e paagjëruara të Ramazanit (mendimi i disa dijetarëve). Mendimi i parë është më afer hakut (të vërtetës).
 11. Nuk prishet agjërimi nëse muslimani han dhe pin nga harresa.
 12. Ndalohet agjërimi i ditës së dyshimtë, me nijetin e pritjes së Ramazanit.
 13. Ndalohet agjërimi i ditës së Bajramit.
 14. Nuk lejohet to festohen brenda vitit festa të tjera, jashta Fitër Bajramit dhe Kurban Bajramit.

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM