DOBITË E NAMAZIT

DOBITË E NAMAZIT

0 990

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 18 )

Dobitë e namazit:
1. Namazi është vepra më e mirë pas shehadetit.
2. Namazi e ruan dhe forcon shehadetin.
3. Namazi është shkak për furnizimin dhe rizkun.
4. Ai i cili falë namaz, Allahu atë e ngritë.
5. Allahu ia shlyen mëkatet atyre që falin namaz.
6. Namazi e largon njeriun nga veprat e shëmtuara dhe të irrituara.
7. Allahu xhele ue ala do t’i përgatitë falësit të namazit gosti në xhenet sa herë që shkon për namazin e sabahut dhe jacisë.
8. Ai i cili shkon për ta falur ndonjë namaz në xhami, ai e ka shpërblimin sikur të jetë në namaz derisa të kthehet.
9. Melaiket luten për falësin e namazit përderisa ai qëndron në vendin ku është falur.
10. Namazi ia largon njeriut sëmundjet.
11. Namazi ia forcon zemrën njeriut.
12. Namazi ia ndriçom fytyrën njeriut.
13. Namazi dhuron kënaqësi dhe lumturi shpirtit dhe zemrës së njeriut.
14. Namazi largon përtacinë.
15. Namazi ngjallë aktivitet tek gjymtyrët e njeriut.
16. Namazi ofron njeriun tek Allahu.
17. Namazi e largon shejtanin dhe zvogëlon ndikimin e tij tek njeriu.
18. Namazi sjell begati dhe mirësi të panumërta në dunja dhe ahiret.
19. Namazi largon fatëkeqësitë dhe katastrofat.
20. Namazi ruan begatitë dhe mirêsitë.
21. Namazi është ushqim për zemrën, shpirtin e njeriut.
22. Namazi dhuron mendjeprehtësi.

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com