DREJTIMI I SAFEVE NË NAMAZ

DREJTIMI I SAFEVE NË NAMAZ

0 444

Dijetari i shquar Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, thotë:

Drejtimi i safëve është sunet, kurse disa dijetarë këtë rregull e klasifikojnë në vaxhib (detyrë e obliguar), ngase i Dërguari Muhamed, lavdia dhe paqja e Zotit qofshin mbi të, e vërejti një njeri që kishte dalë me gjoksin e tij përpara dhe tha: “O robër të Allahut, o do t’i rregulloni (drejtoni) safet o do t’ua ndryshojë Allahu fytyrat.

Ky është kërcënim, dhe kërcënimi vjen vetëm kur veprohet e ndaluara (harami), ose kur braktiset e obliguara (vaxhibi).

Mendimi që rënditja e safeve është vaxhib (obligim), është mendim i fuqishëm.

Imam Buhariu, Allahu e mëshiroftë, shënoi këtë titull në Sahihun e tij: “Kapitulli: mëkati për atë që nuk i rënditë safet”

Burimi: Mexhmu’ Fetava, ve resail ibn Uthejmin / albislam.com

Nga arabishtja: Nusret RAMADANI

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 314

0 143