DUAJA DHE POZITA E SAJ (2)

DUAJA DHE POZITA E SAJ (2)

0 1185

Edukata dhe rregullat që kanë të bëjnë duanë apo lutjen

Muslimani duhet të jetë i vëmendshëm që të bëjë dua gjatë kohërave të begatshme, siç janë: Duaja në ditën e Arafatit, muajin e Ramazanit, ditën e xhuma, kohën e syfyrit, koha kur bie shi, ballafaqimi në frontin e luftës në rrugën e Allahut, momenti kur bën sexhde, etj.

Transmetohet nga Ebu Hurejre,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë: “Robi është më afër Allahut në momentin kur është në sexhde, shpeshtoni lutjet e juaja (kur bëni sexhde).”[1]

Gjithashtu, muslimanu duhet t’i shpeshtoj lutjet në kohën mes ezanit dhe ikametit.

Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë: “Lutja (duaja) e cila bëhet mes ezanit dhe ikametit nuk kthehet mbrapa (pa përgjigje, pranim).”[2]

Muslimani kur vendos t’i lutet Allahut, duhet të jetë vendosur dhe i bindur se Allahu do t’i përgjigjet duasë së tij.

Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë: “Mos të thotë (mos të lutet) askush nga ju në këtë mënyrë: Allahu im më fal nëse do Ti, Allahu im më mëshiro nëse do, le të jetë i vendosur në lutje, sepse nuk e detyron askush për këtë gjë.”[3]

Njashtu, prej gjërave të pëlqyera është edhe kur musliman lutet  të jetë i pastër, ta bëjë lutjen i kthyer kah kibla dhe ta përsërisë lutjen tre herë.

Transmetohet nga Ibn Mes’udi ,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- kur lutej e përsëriste lutjen tre herë, dhe kur kërkonte, kërkonte tre herë.”[4]

Muslimani kur lutet, para lutjes duhet së pari ta lavdëroj e madhëroj Allahun, me emrat e Tij të bukur dhe cilësitë e Tij të larta, pastaj të dërgoj salavate mbi pejgamberin,- alejhi selam!,- dhe përmend nevojën që ka (apo lutjen që ka për ta bërë). Lutjen e tij e përfundon duke dërguar salavate mbi pejgamberin,- alejhi selam dhe duke e falënderuar Allahun,- xhele ue ala.

Muslimani duhet të mundohet të hajë ushqimin hallall, të mos lutet për mëkate ose për ndërprerje të lidhjeve farefisnore.

Muslimani nuk duhet të nxitojë për përgjigjen e lutjes si dhe nuk bënë të thotë: Unë u luta, por Allahu nuk po i përgjigjet lutjes sime.

Sepse, në lidhje me këtë transmeton Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë: ” Allahu iu përgjigjet lutjeve tuaja, përderisa ju nuk thoni: ” Bëra dua (u luta) por nuk mu përgjigj (Allahu).”[5]

Ibn Batali,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- thotë: ” Nga hadithi kuptojmë se njeriu mërzitet dhe e braktis duanë, e kjo ngjanë njësoj me njeriun i cili lavdërohet me lutjen që ka bërë, ose ai mendon se aq lutje të bukur ka bërë, patjetër duhet të marrë përgjigje nga Allahu. Me mendime të këtilla robi e llogarit Allahun koprrac edhe pse Allahu është Fisinik dhe Bujarë. Allahu nuk bëhet i paaftë me lutjet e gjithë njerëzve, si dhe Allahu nuk bëhet i varfër nëse i përgjigjet lutjeve të gjithë njerëzve.”

Nga ky hadithë muslimani nxjerr dhe mëson shumë edukata dhe rregulla që kanë të bëjnë me duanë.

Dhe në fund!

Muslimani nuk duhet të mërzitet, por duhet të jetë këmbëngulës në lutjet e tij, sepse me këto veprime ai tregon se ai i dorëzohet, nënshtrohet dhe ka nevojë në çdo moment për Allahun,- xhele ue ala.

Autor: Ahmed Ferid

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

_______________

[1] (Shënon: Muslimi: 4/200(kapitulli mbi namazin), Ebu Davudi: 3/128(kapitulli mbi namazin), Nesaiu: 2/226(kapitulli mbi namazin).

[2] (Shënuan: Tirmidhiu: 2/13(kapitujt e namazit), Ebu Davudi: 517(kapitulli mbi namazin), Tirmidhiu e vlerësoi hadithin si hasen, kurse Shejh Albani e vlerësoi si sahih).

[3] (Shënuan: Buhariu: 11/139(kapitulli mbi lutjet), Muslimi: 17/6(kapitullu mbi dhikrin-përmendjen e Allahut).

[4] (Shënon: Muslimi: 12/153(kapitulli mbi xhihadin).

[5] (Shënon: Buhariu: 11/140(kapitulli mbi lutjet), Muslimi: 17/51(kapiulli mbi dhikrin), Tirmidhiu: 12/272(kapitulli mbi lutjet), Ebu Davudi: 1470(kapitulli mbi namazin).

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 285

0 1970