Është falur me tejemum, pastaj ka gjetur ujë!

Është falur me tejemum, pastaj ka gjetur ujë!

0 320

Pyetja: Çfarë duhet të veprojë ai i cili është falur me tejemum, e pastaj ka gjetur ujë?

Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Ai që e fal namazin me tejemum dhe pastaj ka gjetur ujë, atëherë ai nuk e përsërit namazin paraprak që e ka falur me tejemum. Dhe, ky njëherit është edhe mendimi i Imam Ebu Hanifes, Imam Ahmedit, Imam Shafiut dhe Imam Malikut (Pra, dijetarëve të 4 medh’hebeve)

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com