FJALË TË ARTA NGA GJENERATAT E ARTA 2/3

FJALË TË ARTA NGA GJENERATAT E ARTA 2/3

0 706

I Dërguari i Allahut ,Muhamedi, – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem !, ka thënë:“Hallall është ajo që ua ka lejuar Allahu në Librin e Tij dhe harram është ajo që ua ka ndaluar Allahu në Librin e Tij.”1

Ka transmetuar Imam Tirmidhiu nga një hadith i Vathileh Ibn el-Eska, nga Pejgamberi ,- salallahu alejhi veselem!,- i cili ka thënë:

لا تُظْھِر الشماتة بأخیك فیعافیھ الله ویبتلیك.

“Mos u gëzo me fatkeqësinë e vëllait tënd, se Allahu e falë atë dhe të sprovon ty me atë fakteqësi.”2

Ka thënë El-Hasen el-Basriu,- Allahu qoftë i kënaqur me të: “Është thënë se: Kush poshtëron vëllain e tij për një gjynah nga i cili ai është penduar, atëherë ai ska për të vdekur derisa Allahu ta sprovojë me atë gjynah.”

Ibn Sirini, – Allahu e mëshiroftë!,- njëherë u burgos sepse ai nuk arriti që të kthente një borxh të cilin ia kishte marrë dikujt. Pas kësaj, ai tha: “Vërtet, unë jam i vetëdijshëm për gjynahun i cili është shkak për këtë sprovë që më ka goditur. E kam poshtëruar një njeri 40 vjet më parë duke i thënë, ‘O i falimentuar’.”

ن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها “

Transmtohet nga Abdillah bin Amrun,-Allahu qoftë i kënaqur me te!,- se Muhamedi,- salallahu alejhi veselam!,- ka thënë : ” I thuhet lexuesit të Kur’anit , lexo dhe ngritu sikurse ke lexuar në dunja, ngase vendi yt do të jetë aty ku do ta përfundosh leximin e ajetit “3

Transmetohet nga Abdullah Ibn Mesudi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se e ka ndëgjuar në fillim të hytbes Muhamedin salallahu alejhi ve selem!,- duke thënë:

“Dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit.” 4

Njëri prej ulemave të selefu salih (të parëve tanë të ndershëm) , ka thënë: “Mos i beso atij që nuk e njeh derisa ta njohësh , mos i beso atij që e njeh derisa ta testosh ,mos ia dhuro gjithë besimin atij që e njeh derisa ta vërtetosh”.

Fudajl Ibn Ijadi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- ka thënë:

“Besimtari i fsheh (gjynahet e vëllait të tij) dhe këshillon atë vetmas e jo karshi tjerëve(haptas), kurse njeriu i poshtër e turpëron dhe poshtëron vëllaun e tij karshi tjerëve, edhe pse kinse ky pretendon se po e këshillon atë për të mirën e tij”.

Njëri prej ulemave të selefu salih (të parëve tanë të ndershëm), ka thënë se:

“Kush e urdhëron vëllain e tij në mes të një tubimi,duke i thënë bëje këtë apo mos e bëjë, atëherë ai në këtë rastë vetëm se njëfarë forme e ka poshtëruar atë(vëllaun e tij musliman)”.

Ka thënë Omeri,- Allahu qoftë i kënaqur me të: “Mos mendoni keq përshkak të një fjale që doli nga goja e vëllaut tuaj musliman, kur ti mund të gjesh për të domethënie të mirë, e jo të keqkuptosh dhe të paragjykosh menjëherë.”

Njëri prej ulemave të selefus salih, na këshillon:

“O vëllezër mundohuni që ti mbuloni gjynahet e vëllezërve tuaj në islam. Sepse me të vërtetë nxjerrja në shesh e gjynaheve të tyre tregon dobësin tuaj në Islam. Gjërat që më së shumti meritojnë të fshihen(mbulohen) janë turpet e vëllezërve tuaj.”

Disa prej Selefëve u kanë thënë vëllezërve të tyre: “Nuk më ke këshilluar derisa të ma thuash në sy atë gjë që unë e urrejë.”

Iu është thënë disave prej Selefëve: “A do të doje që dikush të njoftonte për mangësitë e tua që i ke ?” Kurse ai u përgjigj: “Nëse ai e bën për të më ofenduar mua me to, atëherë nuk do të doja .”

Përzgjodhi dhe Përshtati : Suad Shabani

Burimi: albislam.com

_______________

1 Transmeton Tirmidhiu (1830), Ibn Maxheh (3492), Bejhekiu (19873) nga hadithi i Selmanit, radijAllahu anhu. Dhe e ka saktësuar Shejh Albani në Sahihul-Xhami (3195).

2 Tirmidhiu ka thënë se ai është hadith hasen. Ndërsa Shejh Albani rahimehullah e ka shpallur këtë hadith daif (të dobët), në Silsiletul Hadithe ed daifeh (nr.178).

3 Kanë shënuar këtë hadithë Tirmidhiu- 2914, Ebu Davudi-1464. Shejh Albani thotë se Hadithi është Hasen(i mirë).

4 Hadithin e transmeton Imam Buhariu, nr.6098

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 139

0 316