Fshirja e gjymtyrëve pas abdesit !

Fshirja e gjymtyrëve pas abdesit !

0 351

Dispozita e fshirjes së gjymtyrëve të trupit pas marrjes së abdesit !

Shejh Albani në librin “Vargu i haditheve të dobëta” 4/128 thotë: “Është e lejuar që besimtari musliman t’i fshijë pjesët e trupit, mirëpo disa dijetarë të mëvonshëm kanë thënë se është më mirë që besimtari të mos i fshijë me faculetë apo me pishqir etj, pjesët e trupit pas marrjes së abdesit.

Një gjë të tillë ata e mbështesin në një argument i cili nuk është i saktë. Cili është ai argument? Është hadithi që transmetohet nga Ebu Hurejra se Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue selem) ka thënë: Kushdo që merr abdes dhe pastron gjymtyrët me një rrobë të pastër, një gjë e tillë nuk është ndalesë (lejohet). Mirëpo, ai i cili nuk e vepron një gjë të tillë, është më mirë për të, ngase abdesi është dritë në Ditën e Gjykimit së bashku me të gjitha veprat e mira”.

Mirëpo hadithi është shumë i dobët. Në lidhje me këtë hadith shiko në “Vargu i haditheve të dobëta” nr.1683

Nga arabishtja; Suad Shabani.

Burimi: albislam.com