Fyerjet e njerëzve gjatë zënkave?

Fyerjet e njerëzve gjatë zënkave?

Pyetje: Te populli ynë është e zakonshme, që në zënkë e sipër të shprehin fjalë të ndyra dhe sharje, ku marrin nëpër gojë prindërit e njëri-tjetrit, apo anëtarët e tjerë të familjes. Çfarë thotë Kurani dhe hadithi në lidhje me këta?

Përgjigje: Ndodh që njerëzit të kenë mosmarrëveshje ndërmjet tyre për ndonjë çështje, apo të zihen, por megjithatë nuk është burrëri që nga zemërimi dhe mllefi që kanë të marrin nëpër gojë nderin e njëri-tjetrit dhe aspak nuk është nga Islami. Allahu i Madhëruar ka thënë: “E ata që fyejnë besimtarët dhe besimtaret, për çka ata nuk janë fajtorë, ata kanë ngarkuar veten me një mëkat shumë të madh.” Ahzab 58.

Po ashtu këto shprehje janë nga mëkatet e mëdha. I Dërguari i Allahut ka thënë: “Me të vërtetë nga mëkatet e mëdha është që dikush t’i shajë prindërit e vet.” Të pranishmit thanë: O i Dërguari i Allahut, po kush i shan prindërit e vet?!… “Po, e shan babën e tjetrit, e pastaj ai ia shan babanë atij, ia shan nënën, e pastaj ai ia shan nënën atij.” Shënojnë Buhariu dhe Muslimi.

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Sharja e muslimanit është fisk (shfrenim)…”.

Burimi; albislam.com