GJENDJA E UMETIT ME KUR’ANIN E MADHËRISHËM!

GJENDJA E UMETIT ME KUR’ANIN E MADHËRISHËM!

0 600

Meditova rreth gjendjes së umetit në raport me librin e Allahut, Kur’anit Famëlartë, e vërejta se njerëzit në raport me Kur’anin, janë tre lloj:

  1. Njerëzit që janë larg Kur’anit, për të cilët Pejgamberi, alejhi selam, do të jetë i distancuar nga ta në ditën e gjykimit. Allahu xhele ue ala, thotë:

“Dhe, Pejgamberi (Muhamed) tha: “O Zoti im! Me të vërtetë, populli im (po) e merr këtë Kur’an, si (diçka) të urrejtur.” (El Furkan: 30).

  1. Njerëzit që e lexojnë Librin e Allahut, mirëpo nuk e ndjejnë madhështinë e leximit të tij, nuk e kuptojnë arsyen e zbritjes së tij, urtësinë dhe begatinë e tij.
  2. Njerëzit që përpos leximit të Kur’anit, lexojnë libra të Tefsirit, duke tentuar t’i kuptojnë drejtë porositë Kur’anore, mirëpo edhe kjo kategori apo ky lloj i njerëzve e vërejnë se janë larg meditimit të vërtetë të Kur’anit dhe porosive të tij.

Duke medituar rrethë kësaj gjendje, u habita nga rasti i një arabiut injorantë (i paditur), Velid Ibn Mugires i cili thotë: “Pasha Allahun kam ndëgjuar fjalë të Kur’anit nga goja e Muhamedit, alejhi selam, fjalë që nuk janë nga njerëzit e as nga xhinët. Por, ato fjalë janë të ëmbla për t’i ndëgjuar, fjalë të cilat nuk mund të thurren nga askush, pos nga Krijuesi.”

Gjithashtu, më habitën fjalët e filozofit francezë, Xhozef Ernest Renan, i cili thotë për Kur’anin: ” Bibloteka ime është e stërmbushur nga libra të shumtë. Libra mbi: Politikën, shoqërinë, Edukatën, Sociologjinë, Psikologjinë, Filozofinë. Të gjitha nga këto ndjej ironi t’i lexoj nga dy herë. Libri i vetëm i cili saherë që e lexoj më tërhjek ta lexoj përsëri, ngase çdoherë që e lexoj mësoj gjëra të reja, me leximin e tij më zgjerohet kuptimi i thellë i gjërave. Ky libër është libri i muslimanëve, Kur’ani. Kurrë nuk ndjej neveri, lodhje në leximin, meditimin dhe studimin e tij. Përkundrazi, ndjehem i qetê, i lumtur dhe i kënaqur me leximin e tij.”

Çfarë e shtyu Velid Ibn Mugiren dhe Xhozefin t’i thonë këto fjalë në lidhje me Kur’anin Famëlartë!

Po, umeti ynë, si e ka gjendjen me Kur’anin, leximin dhe meditimin rreth porosive të tij!?

Allahu e përmisoftë gjendjen e umetit në lidhje me Kur’anin Famëlartë!

Shkroi: Shejh Isam Ibn Salih Ibn Muhamed el Uvejid, Allahu e ruajtë. Profesor nê fakultetin e Imam Muhamed Ibn Su’ud el Islamije në Rijad.

Nga arabishtja: Suad Burhan Shabani Medine

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 220

0 251