I PARI QË KA SHKRUAR 40 HADITHE

I PARI QË KA SHKRUAR 40 HADITHE

0 606
Imam Neveviu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:
I pari që ka shkruar 40 hadithe është:
40 Hadithe nga Abdullah b Mubarek 181 h
40 Hadithe nga Ibën Eslem et-Tusi 242 h
40 Hadithe nga Hasen b Sufjan
40 Hadithe nga En-Nesevij 303 h
40 Hadithe nga El-Axhurrij 360 h
40 Hadithe nga Ibnul-Mukri 381 h
40 Hadithe nga Darekutnij 385 h
40 Hadithe nga Es-Silmij 412 h
40 Hadithe nga El-Malinij 412 h
40 Hadithe nga El-Haxhij 420 h
40 Hadithe për mirësitë e përmendjes së Allahut 429 h
40 Hadithe nga pjesa e katërt e librit të mjekësisë 430 h
40 Hadithe nga Ebu Nuajm el-Asbahanij 430 h
40 Hadithe nga Bejhekij 458 h
40 Hadithe te shpikura, ibën Ved’an 494
40 Hadithe lil-Muhamedejn 537 h
Përkthim
Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 207

0 234