VIDEO E DITËS

HUTBE

0 26
Lavd-falënderimi i takon vetëm se Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe lavdia e Allahu qofshin mbi Muhamedin, birin e Abdullahut dhe robin e Allahut. O...

0 126
O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe dijeni se duaja është një ndër adhurimet më madhështore. Numan ibën Beshiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell...

ZGJODHËM PËR JU

0 26
Prej gjërave më madhështore në të cilat thërret feja dhe nxit në to është morali i mirë, është prej dhuntive më të mëdha të...

0 48
Largimi nga adhurimi i Allahut dhe preokupimi me gjynahe. Dashuria ndaj dynjasë dhe përkujdesja për të dhe shpresa e gjatë. Harresa e ahiretit dhe begatitë e...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 61
- Shejtani të mbuluarës i thotë: Kush do ta kërkon dorën tënde kur ti e ke vendosur mbulesën. Si do të vjen njeri kur ti je...

0 948
- Dy bashkëshortë vendosin që të udhëtojnë së bashku me anije nëpër det. Pasi që udhëtimi ishte i gjatë anija disa ditë rreshtazi ecte...

ILMIHALLI

0 302
Shikimi i Allahut të Madhëruar në ahiret?   Shikimi i Allahut të Lartëmadhëruar në ahiret është një nga meselet e rëndësishme në akide, ku njerëzit në...

0 195
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen e tij dhe shokët e tij. Çështja: Harresa...

NA NDIQNI NË