VIDEO E DITËS

OPINIONE

HUTBE

0 2933
Rob të Allahut, keni dro Allahun, dhe vetëm Atë adhuroni, Ate madhërojeni në këto ditë të mëdha, ngase këto ditë janë ditët më me...

0 1649
Allahu, xhele ue ala, thotë: "Me të vërtetë, numri i muajve te Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, prej ditës që i ka krijuar...

ZGJODHËM PËR JU

0 156
1. Robi i Allahut është i nevojshëm çdoherë për udhëzim! Allahu, xhele ue ala, thotë: "Udhëzona në rrugën e drejtë." (El Fatiha; 6). Kush e kupton...

0 241
1. Dallimi mes thirrësit për në Xhenet dhe thirrësit për në Xhehenem! Allahu, xhele ue ala, thotë: "E mos e ngatërroni të vërtetën me të pavërtetën."...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 461
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 590
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 305
Aisheja, radijAllahu anha, tregon se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, dërgoi një njeri së bashku me një ekip vëzhgues, i cili çdo herë...

0 103
Adij ibn Hatim, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Secilit prej jush...

NA NDIQNI NË