VIDEO E DITËS

HUTBE

0 235
Vëllezër të ndëruar besimtarë! E falënderojmë Allahun me falënderime që i kanë hije madhërisë së Tij Mëshirëplotit, të Gjithëmëshirshmit, i Cili di gjithçka, dëgjon gjithçka,...

0 579
Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri...

ZGJODHËM PËR JU

0 254
1. Medito rreth këtyre thirrjeve hyjnore për pendim në shumë vende në të njejtën sure në Kur'an, andaj çfarë të pengon ty që mos...

0 96
Tre gjëra nuk njihen përpos se në tre raste: 1. Nuk njihet bamirësia përpos se në vështirësi. 2. Nuk njihet trimëria përpos se në luftë. 3. Nuk...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1589
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 1531
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 20
HADITHI: Ebu Said el Hudriju, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell dhe thotë: i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi...

0 367
EMRI I TIJ: Ahmed Ibën Muhamed Ibën Hanbel ose Ebu Abdilah esh Shejbani el Meruezi el Bagdadij. (Na'tul Ekmel: 33). LINDJA E TIJ: Nëna e...

NA NDIQNI NË