VIDEO E DITËS

HUTBE

0 164
Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt...

0 293
Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt...

ZGJODHËM PËR JU

0 32
Tek Hanefijtë (Allahu i mëshiroftë) Ka thënë Ebu Hafs el-Kebir, Allahu e mëshiroftë: Sikur një person të ketë adhuruar Allahun 50 vite, pastaj vjen në...

0 177
Kush është për qëllim në fjalën e Allahut: " Atë (vahjin) ia ka mësuar atij (Muhamedit) një engjëll shumë i fuqishëm." (Sure en Nexhm:...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 66
Një plakë që kishte mbushur të 80-at ishte ulur me disa gra dhe ndiente se ato po e humbnin kohën në atë çka ka...

0 47
Ishte një djalë që nuk e respektonte nënën e tij. Ai ishte keqbërës dhe kështu që një ditë prej ditëve vendosi ta mbyll çështjen...

ILMIHALLI

0 85
Si definohet sexhdeja e harresës? Fjala “Sehv” në aspektin gjuhësor arab e ka kuptimin: të harruarit, shkujdesi dhe animi i zemrës kah diçka tjetër. Ndërsa sexhdeja...

0 709
Kuptimi i teuhidit   Teuhidi është: “Ta veçosh vetëm Allahun me adhurim”:  të largohesh nga shirku dhe distancimi nga ithtarët e saj. Disa tjerë e kanë definuar...

NA NDIQNI NË