VIDEO E DITËS

ILMIHALLI

0 150
Vëlla i dashur! Falënderoje Allahun që të ka bërë pjesë e umetit të Muhamedit, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, të cilit umet Allahu ia ka...

0 158
Me të vërtetë, Allahu i ka krijuar krijesat duke thënë: “Bëhu!”, dhe ato janë bërë. Kurse disa gjëra, për shkak të pozitës së lartë...

HUTBE

0 82
Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri...

0 64
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, i Cili dhuron atij që do udhëzimin në besim, dhe dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush...

ZGJODHËM PËR JU

0 83
S'kam hasur në Kuran e as në Sunetin e Pejgamberit, sal-allahu alejhi ue selem, cilësi apo karakteristikë të dalluar, që i është dhënë aq...

0 463
E falënderojmë Allahun Zotin e botëve dhe pastaj themi: Furtunat e sprovave për të cilat na ka paralajmëruar i Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ue...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 132
Ky tregim është për një vajzë e cila në moshën e saj rinore ballafaqohet me një sëmundje vdekjeprurëse. Ajo ishte një vajzë e cila...

0 112
Vërtet falënderimet janë për Allahun. Atë falënderojmë, falje e ndihmë prej Tij kërkojmë dhe tek Ai pendohemi. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga e keqja...

NA NDIQNI NË