ISLAMI FE E NATYRSHMËRISË NJERËZORE

ISLAMI FE E NATYRSHMËRISË NJERËZORE

0 462

Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të, ka thënë: “Çdo foshnjë lind në natyrshmërinë (fenë e Allahut), më pas prindërit e bëjën ëifut, të krishterë apo zjarrputist, njejtë sikur që kafsha lind kafshën me pa të meta, e vëreni se është me vesh këputur.”

Fjalë të panjohura

Fitrah: Është ngulitja e besimit për ekzistimin e Allahut dhe njohjen e njëshmërisë së Tij në zemër. Njashtu kanë thënë fitrah është: Gatishmëria dhe dispozicioni për të pranuar ftesën e besimit.

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

Ky hadith flet për një ëështje me rëndësi të madhe, e që është se ne origjinë njeriu e ka besimin në Allahun e cila shprehet me fjalën fitrah, që në kuptimin etimologjik tregon se është një gjë e krijuar së bashku me njeriun de është vendosur në të, njejtë sikur që vendoset gjitha gjymtyrët, dhe se njeriu del nga kjo natyrshmëri si pasojë e efeteve të jashtme, që nga edukimi, mjedisi e arsimimi jo i duhur. Gjendjen e njeriut kur ai lind  në natyrshmëri të pastër i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, e ngjasoi me rastin e një kafshe e cila është e plotë në fizionominë e sa, me pa të meta, pasi që jetë e rritur i prejnë asaj veshët, e ndrojnë kështu formën në të cilën ajo është krijuar, njashtu devijimet që i ekspozohen njeriut në natyrshmërin e tij si pasojë e një ndikimi të jashtëm. Poqëse të kishte caktuar Allahu që njeriu të jetonte i vetëm, e të edukohet i vetëm pa ndonjë ndikim të jashtëm, do jetonte si një besimtar, njohës i Allahut.

Disa dobi akaidike të hadithit

  1. Oligimi i parë i njeriut është njëshmëria e Allahut, dhe atë se besimi në Allahut është shprehur me fjalën fitrah e cila është përqendruar në shpirtin e njeriut, e ërregullimi që i ndodh njeriut është në të bërit shirk Allahut e marrjen për Zot të tjerë. Për këtë gjëja e parë me ëfarë duhet drejtuar atij që është në këtë gjendje është njëshmëria e Allahut dhe mohimin e politeizmit, ndërsa kush ka ërregullim në ëështjen e ekzistimit të Allahut, e të jetë një njeri ateist, gjëja e parë me ëfarë duhet drejtuar atyre është argumentet e ekzistimit të Allahut.
  2. Natyrshmëria e pastër nuk mund të zhduket, por ajo mbulohet e fshehet me vepa të kufrit e të shirkut, pasi që të hiqen ato vepra e pasojat a tyre, kthehet njeriu në natyrshmërin ë tij, e beson në Zotin.
  3. Të kapurti për fenë e vërtetë është domosdoshmëri njerëzore, nuk mundet që njeriu të jetë i shkujdesur e ta refuzon atë, apo ta fshijnë atë nga lista e prioriteteve, dhe atë për shkak se është ngulitur thellë në zemrat e tyre kthimi tek Ai që ata adhurojnë, e Madhërojnë, tek Ai kërkojnë mbështetje për sprovat, belatë e fatkeqësitë që e godasin.
  4. Fëmijët e muslimanëve janë të shpëtuar ditën e Kiametit, që është një prej ëështjeve të konfirmuara me konsensus, ndërsa sa i takon fëmijëve të paganëve të cilët kanë vdekur para se të arrijnë bylykun, mendimi më i sakt është se ata vdesin në fitrah, para se ajo të ndryshohet. Imam ibn Haxheri për fëmijët e paganëve ka thënë: “Ata janë në xhenet.”

Neveviu ka thënë: “Ky është mendimi i sakt i zgjedhur, të cilin mendim e kanë edhe shumë dijetarë, mbështetur në fjalën e Allahut: “Na nuk dënojmë (askend) para se të dërgojmë pejgamber!” Isra, 15.

Njashtu prej argumenteve është edhe hadithi i shënuar nga Buhariu nga Semure ibn Xhundub se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, në hadithin e gjatë të ëndrës mes tjerash ka thënë: “Ndërsa personi i gjatë i cili po qëndronte në kopsht, ai është Ibrahimi, alejhi selam, e fëmijët rreth tij janë fëmijët të lindur në fitrah. I thanë: O i dërguar i Allahut, e fëmijët e paganëve? I dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, tha: “Edhe fëmijët e paganëve.”

  1. Njohja e ëështjes së shpëtimit të fëmijëve nga prindërit pagan në ahiret nuk nënkupton se ata dallojnë në dispozita nga baballarët e tyre që edhe në dynja.

HADITHI I DYTË

DYZET HADITH RRETH BESIMIT (AKIDES)

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM