KAPITULLI MBI AGJËRIMIN E MUAJIT TË RAMAZANIT

KAPITULLI MBI AGJËRIMIN E MUAJIT TË RAMAZANIT

0 699

Hyrje

Falënderimi takon Allahut, Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e fundit, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Kiametit.

Me të vërtetët Allahu e obligoi agjërimin e muajit të Ramazanit për dobi të robërve të Tij, dhe si një obligim i tillë që është duhet që çdo besimtar e besimtare ti njeh dispozitat e asaj që e ka zbrit Allahu i Madhëruar, që është e ndërlidhur me adhurimet të cilat janë të obliguara për secilin individ, e prej tyre edhe agjërimi i muajit të Ramazanit.

Për ju i kemi përgatitur disa tema të cilat do ti paraqesim me lejen e Allahut, ku do të përmendim çdo dispozitë që është e nevojshme për ta njohur, duke i bazuar ato dispozita në argumentet prej Kuranit, dhe haditheve të pejgamberit, salallahu alejhi ve selem.

Duke e lutur Allahun subhanehu ve teala që të na bëj dobi ne dhe ju, të kryejmë këtë adhurim në formën më të mirë dhe asht siç e kërkon Allahu nga ne, vetëm Allahun e lusim dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë të plotësojmë këto ditë, të na e pranojë agjërimin, namazin, leximin e Kuranit dhe çdo vepër të mirë.

NJOHJA E LLOJEVE TË AGJËRIMIT

Ky kapitull ndahet në dy pjesë:

1)    Agjërimi obligativ

2)    Agjërimi vullnetar

Temat që i kemi renditur flasin për një kategori prej llojeve të agjërimit, ai është agjërimi i obligueshëm, ndërsa agjërimin vullnetarë do ta veçojmë nga ky kapitull ngase nuk ka të bëjë me muajin e Ramazanit, meqë edhe i kemi titulluar këto tema me agjërimin e muajit të Ramazanit, çka bën të përjashtohen edhe kapituj tjerë që kanë të bëjnë edhe me agjërimin e obligueshëm.

Themi: Agjërimi në Islam është obligativ (vaxhib), mirëpo është edhe vullnetar (mendub). Sa i takon agjërimit obligativ ndahet në tre pjesë: Obligativ për shkak të kohës, këtu bën pjesë agjërimi i muajit të Ramazanit, dhe obligativ për ndonjë shkelje të ligjeve të cilat detyrojnë gabimtarin të bëjë shpagimin sipas renditjes, këtu bën pjesë agjërimi për shpagim dhe së treti agjërimi të cilin njeriu ia bën obligim vetes, si për shembull agjërimi për shkak të zotimit. Ky kapitull përmbledh në vete vetëm një nga këto lloje, ai është agjërimi i muajit të Ramazanit. Ndërsa agjërimi për shkak shpagimit do të ceket në temat të cilat flasin se çfarë obligohet për shpagim dhe gjithashtu agjërimi për shkak të zotimit do të ceket tek Kapitulli i Zotimeve.

Me këtë u bë e qartë për ne njohja e llojeve të agjërimit, që tani të kemi mundësi të thellohemi në temën tonë mbi agjërimin e obligueshëm të muajit të Ramazanit.

TEMA E PARË

KUPTIMI I NOCIONIT AGJËRIM DHE RAMAZAN

Kuptimi nocionit agjërim:

Në  etimologji ka për qëllim: Abstenim, si të thuash: Abstenoi nga të folurit, pra ka ndalur veten nga të folurit, siç është përmendur në fjalën e Merjemes, në ajetin Kuranor ku Allahu thotë:

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً

nëse sheh ndonjë prej njerëzve thuaj: “Unë kam vendosur heshtje për hir të Gjithëmëshirshmit, andaj asnjë njeriu sot nuk i flas”. Merjem

Po ashtu të abstenosh nga udhëtimi, kur ndalesh, apo abstenoi nga të ngrënit e pirja kur të braktisësh ngrënien e pirjen.

Agjërim në terminologjinë e fesë ka për qëllim :

Abstenimi apo përmbajtja e dëshirës nga ushqimi e pija dhe marrëdhëniet intime me gratë gjatë ditës që nga lindja e sabahut deri në perëndim të diellit me nijet për t’u afruar Allahut të Madhëruar.

Këtë e shpjegon edhe ajeti që Allahu thotë:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى الَّيْلِ 

“…dhe hani e pini derisa qartë të dallohet peri i bardhë nga peri i zi në agim, e pastaj agjërimin plotësojeni deri në mbrëmje…”. Bekare 187.

 Dhe hadithi kudsij ku thuhet: “Ai le ushqimin,pijen dhe epshet e tija për Mua.”

Kuptimi i nocionit Ramazan:

Në gjuhën arabë qëndron Ramadan, për të cilin emër dijetarët kanë dhënë tre mendime:

Mendimi i parë thonë se rrjedh prej fjalës “Ramda” që domethënë nxehtësi e madhe, e shkaku përse është quajtur është se arabët në kohën e injorancës këtë muaj e quanin Muaji “Neik” që ishte muaji i nëntë prej muajve hënor, pastaj Allahu obligoi agjërimin e Ramazanit, e që kishte qëlluar në kohën e nxehtësisë së madhe, e për këtë e quajtën Ramadan.

Siç përmend ibn Durejd, i cili thotë: “Kur i ndryshuan emrat e muajve nga gjuhë e vjetër, i emërtonin sipas kohës në të cilën gjendeshin, e që ky muaj ishte në kohën e nxehtësisë së madhe.”

Mendimi i dytë thotë: Është quajtur Ramazan sepse e ka kuptimin “që i shkrin mëkatet”, siç qëndron në hadithin e Enes ibn Malikut, radijallahu anhu, se i dërguari, sal-lallahu alejhi ve selem, ka thënë: “Është quajtur Ramadan, ngase i shkrin mëkatet.” Që ka kuptimin i djeg dhe i shlyen, mirëpo ky hadith është i shpikur, për atë nuk merret për argument dhe nuk veprohet me të.

Mendimi i tretë është se Ramadan është një prej emrave të Allahut, që argumentohen me një hadith të dobët që thotë: “Mos thoni: Erdhi Ramazani, se ai është emër prej emrave të Allahut.” E që edhe ky mendim nuk është i pranuar. Andaj, thënia më e saktë është mendimi i parë.

Përgatiti: Shpend Zeneli

GJITHASHTU NË ALBISLAM