KËSHILLË DREJTUR BABALLARËVE!

KËSHILLË DREJTUR BABALLARËVE!

Pyetje: Disa nga baballarët nuk kujdesen për fëmijët e tyre në çështjet e fesë; Psh. Nuk i urdhërojnë të falin namaz, të lexojnë Kur’an, të shoqërohen me shokë të mirë. Kurse, në aspektin mësimorë, ata kujdesen shumë, hidhërohen me fëmijët e tyre nëse ata nuk mësojnë, etj. Cila është këshilla juaj hoxhë i nderuar për baballarët?

Përgjigje: Këshilla ime për baballarët është; Keni frikë Allahun dhe kujdesuni për fëmijët tuaj dhe ata që janë nën kujdesin tuaj. Urdhëroni fëmijët tuaj në faljen e namazit kur t’i mbushin ata 7 vjeç, dhe rrihini ata nëse nuk falin namazin në moshën 10 vjeçare.

Transmeton Abdullah Ibën Omeri, radijAllahu anhuma, se Pejgamberi, salAllahu alejhi ue selem, ka thënë:

“Mësojini fëmijët tuaj të falen kur ata i kanë shtatë vjet, kurse rrihni për të (namazin) kur t’i mbushin dhjetë vjet. Gjithashtu ndani mes vete në shtrat.” Shënon Ebu Davudi, 495; shejh Albani thotë se hadithi është sahih në Sahih Ebi Davud: 509.

Obligim e kanë baballarët, nënat dhe vëllezërit e mëdhenjë të kujdesen për ata që i kanë nën përkujdesjen e tyre, t’i urdhërojnë ata drejt faljes së namazit dhe t’i ndalojnë nga gjërat që i ka ndaluar Allahu, kjo është amanet dhe përgjegjsi e madhe mbi ta.

Allahu i madhëruar, në librin e Tij, Fisnik, thotë: “O ju që besoni! Ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, karburante (lëndë djegëse) të të cilit janë njerëzit dhe gurët, dhe të cilin e mbikëqyrin engjëjt e fuqishëm dhe të ashpër, të cilët nuk u kundërshtojnë urdhërave të Allahut dhe të cilët punojnë për atë që urdhërohen.” (Tahrim: 6 )

Allahu i madhëruar, në librin e Tij, Fisnik, gjithashtu thotë: “Dhe urdhëroje familjen tënde që të bëjë namaz dhe në këtë bënu këmbëngulës! Na nuk kërkojmë furnizim prej teje. Na të furnizojmë ty, e përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga mëkatet.” (Ta Ha: 132 ).

Allahu i madhëruar, e përmend pejgamberin e Tij, Ismailin, alejhi selam, se ai ishte njeri i sinqertë, plotësonte premtimin që ia kishte dhënë Allahut, ishte pejgamberë lajmëtarë, urdhëronte familjen e tij për faljen e namazit, dhënien e zekatit dhe përmes këtyre veprave e arriti kënaqësinë e Allahut.

Allahu i madhëruar, thotë: “Dhe, përmende (o Muhammed!) në Libër (Kur’an), Ismailin! Me të vërtetë, ai plotësonte premtimin e dhënë dhe ka qenë pejgamber, lajmëtar. Dhe urdhëronte popullin e vet, që të bëjë namaz dhe të japë zeqatin dhe arriti kënaqësinë te Zoti i vet.” (Merjem : 54-55 ).

Neve nuk na mbetet gjë tjetër, pos t’i marrim këto shembuj Kur’anor dhe Profetik dhe t’i qojmë amanetet e Allahut në vend. T’i edukojmë fëmijët tanë ta respektojnë Allahun, të dërguarin e Tij, t’i urdhërojmë fëmijët tanë drejtë faljes së namazit, t’i ndalojmë nga gjêrat që na ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i Tij, t’i ndalojmë nga pirja e alkoolit, pirja e duhanit, ndëgjimi i muzikës, t’i ndalojmë nga shoqërimi me shokë të këqinj si dhe ti urdhërojmë të shoqërohen me shokê të mirë.

Kështu, urdhërohemi të gjithë nga ana e Allahut, si dhe do të na pyes Allahu për këto gjëra në ditën e gjykimit, Allahu xhele ue ala, thotë: “Dhe, kështu, pasha Zotin tënd, Na me të vërtetë, do t’i pyesim ata të gjithë. Për atë që kanë punuar! (Hixhr: 92-93).

Transmetohet se Abdullah ibën Omeri, radijAllahu anhuma, e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut, Muhamedin, salAllahu alejhi ue selem, duke thënë: “Secili nga ju është bari për kopenë e tij. Udhëheqësi është bari dhe është përgjegjës për kopenë e tij. Burri është bari për familjen e tij dhe është përgjegjës për kopenë e tij. Gruaja është bareshë për shtëpinë e burrit të saj dhe ajo është përgjegjëse për kopenë e saj. Shërbyesi është bari për pasurinë e pronarit të tij dhe është përgjegjës për kopenë e tij, dhe mendoj se tha: Njeriu është bari për pasurinë e babait të tij dhe është pêrgjegjës për kopenë tij, dhe të gjithë janë barinjë dhe të jeni përgjegjës pêr kopetë e juaja.” (Buhariu, 2409; Muslimi, 1829 nga Abdullah Ibën Omeri)

Shejh Abdulaziz Ibën Bazi, rahimehullah.

Burimi: Mexhmu’u el Fetaua ue meka’la’t el Muteneuiah: 7/184,185

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com