Kuponat e basteve sprotive

Kuponat e basteve sprotive

0 979

Pyetje: Disa njerëz blejnë suplementin sportiv të gazetës “Al Sharq Al Awsat” për të mbushur kuponat, duke zgjedhur opsionin për të cilin mendojnë se do të fitojë në gara. Më mbushjen e këtyre kuponave ata synojnë të fitojnë shpërblime dhe në të njëjtën kohë shpenzojnë të holla. Prej dijetarëve të nderuar kërkoj përgjigje për këtë çështje duke synuar që këtyre njerëzve në fjalë t’u bëhet e qartë dispozita fetare rreth kësaj çështjeje.

Përgjigjja: Kjo vepër nuk është e lejuar, sepse bëhet fjalë për vënie basti, që bën pjesë në bixhozin e ndaluar. Allahu, subhanehu ve teala thotë: “O besimtarë! Me të vërtetë, pijet alkoolike, bixhozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyra nga punët e djallit. Prandaj,  largohuni nga këto, me qëllim që të shpëtoni!”

Kjo vepër është e ndaluar dhe përfitimi material prej saj është i ndaluar. Allahu është dhurues i suksesit. Të nënshkruar në këtë fetva janë dijetarët e nderuar: Abdulaziz ibën Baz, Abdulaziz Al Shejhi, Abdullah Gudejan, Salih Feuzani, Bekr Ebu Zejdi.

Burimi; albislam.com

përktheu: Talha Kurtishi

GJITHASHTU NË ALBISLAM