KUR LEJOHET MARRJA E FETVASË NGA ZEMRA ?

KUR LEJOHET MARRJA E FETVASË NGA ZEMRA ?

0 405

Vabisa ibën Mabedi, radijallahu anhu, ka thënë: Shkova te Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, e ai më tha: Ke ardhur të pyesësh për mirëbërjen dhe keqbërjen?
I thashë: Po
Ai më tha: Pyete zemrën tënde.

(E transmetojnë Ahmedi dhe Darimiu dhe hadithi është Hasen li gajrihi)

Marrja e fetvasë nga zemra duhet ti plotësoje këto dy kushte:

1. Zemra e atij që pyetet duhet të jetë e drejtë dhe ti kryen detyrat fetare.
2. Nëse nuk ka njohuri për vendin e paqartësisë në çështjen për të cilat kërkohet fetva, nga i cili varet edhe arritja e synimit të dispozitës fetare
(تحقيق المناط)

Përktheu nga gjuha arabe: Vedat Skenderi

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 314

0 143