Kush janë Ehli Suneh uel-Xhemea’ah!?

Kush janë Ehli Suneh uel-Xhemea’ah!?

0 879

Pyetje: Kush janë Ehli Suneh uel-Xhemea’ah!?

Përgjigje: Ehlis-Suneti janë ata të cilët kapen fortë pas Sunetit të Pastër Profetik dhe janë të bashkuar në të. Ehlis-Suneti janë ata që nuk shikojnë në tjetër gjë veçse në të, qoftë ajo për punët teorike të besimit apo për punët praktike të dispozitave. Si rrjedhojë e kësaj ata janë quajtura Ehlu-Sunneh, ngase janë kapur për të, pra sunetin. Ndërsa janë quajtur uel- Xhemea’ah (pasuesit e bashkësisë), sepse janë të bashkuar në të.
Nëse ndalemi dhe i shikojmë bidatçitë, do të vërejmë se ata janë të përçarë në shumë çështje, qofshin ato të akides apo edhe të dispozitave të sheriatit islam. Kjo njëherit aludon se bidatçitë janë shumë larg Sunetit , saqë edhe kanë shpikur bidate, që janë në kundërshtim të plotë me sunetin e pastër Profetik.
Dhe në fund, Allahu është më i Dituri.

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, – Allahu e mëshiroftë!-.
Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Suad Shabani
Medine, 12.04.2013

GJITHASHTU NË ALBISLAM