Leximi i sures Mulk a mbron nga dënimi i varrit?

Leximi i sures Mulk a mbron nga dënimi i varrit?

0 1260

Pyetje: A është e vërtetë se leximi i sures Tebarek (sureja el Mulk), shmang nga dënimi i varrit?

Përgjigje: “Po! Hafëz Ibën Kethiri dhe të tjerë, në parathënien e tefsirit të kësaj sure, kanë përmendur një sërë hadithesh, që argumentojnë për vlerën e saj, kështu që shpresohet për atë që e mëson dhe e lexon atë me qëllim të mirë, ta shpie në mirësi të shumta, kjo pra nga ajo që argumentojnë këto hadithe të përmendura në vlerën e saj.”

Shejkh Salih bin Fevzan el Fevzan

GJITHASHTU NË ALBISLAM