LLOGARIJA E VETVETES

LLOGARIJA E VETVETES

0 754

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 28 )

Dobitë e llogaritjes së vetvetes;
1. I zbulon të metat e vetes tënde para se t’i zbulosh të metat e të tjerëve.
2. Pendimi, keqardhja në kohën që të bën dobi, se të vjen një kohë që nuk të kryen punë.
3. Llogaritja e vetes të bënë të moralshëm, e kjo është gjëja më e mirë e cila është e pakët në këtë kohë.
4. Është rrugë që të shpie drejt dashurisë së Allahut dhe kënaqësisë së Tij.
5. Argument i imanit të plotë dhe islamit të mirë.
6. Fitim i xhenetit dhe shpëtim nga zjarri i xhehenemit.
7. Arritje e lumturisë në të dyja botët.
8. Llogaritja e vetës në adhurime i bënë ato që të jenë të sinqerta vetëm për Allahun xhele ue ala, e për këtë nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit.
9. Llogaritja e vetës në gjëra të hidhura të bënë që të shumëfishohet shpërblimi.
10. Llogaritja ndaj vetës largon njeriun nga dyshimet e syfaqësisë dhe ia shton bindjen ndaj Zotit të tij.
11. Llogaritja e vetës në gjëra të hidhura largon pikëllimin, sjellë gëzimin dhe shndërron atë që njeriu e llogaritë dënim, në mirësi.
12. Llogaritja ndaj vetës në adhurime e bënë njeriun të jetë shpirtërisht i kënaqur, me zemër të gëzuar për atë që ka grumbulluar te Zoti i tij, kështu shumëfishohet llogaria e tij e besimit dhe devotshmëria e shpirtit të tij.
13. Llogaritja e vetës është argument për kënaqësinë me caktimin dhe gjykimin e Allahut, dhe është argument për mendimin tënd të mirë ndaj Allahut.

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com