MBULESAT E ZEMRËS SË NJERIUT

MBULESAT E ZEMRËS SË NJERIUT

0 738

Ibrahim ibën Ed’hem,-Allahu e mëshiroftë!- , ka thënë: “Njeriu ka tre mbulesa në zemrën e tij:
1. Gëzimin.
2. Mërzinë
3. Kënaqësinë.

Nëse gëzohesh për diçka prezentë, ti je lakmues, kurse lakmuesi është i privuar.
Nëse mërzitesh për të humburën, ti je i hidhëruar dhe i hidhëruari është i dënuar.
Dhe, kur gëzohesh ti mahnitesh me vetveten kurse vetëpëlqimi asgjëson punën”.

Argument për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar!,- ku ka thënë:

“S’ka mjerim (fatkeqësi) që e godet Tokën dhe juve, përveç asaj që ëshë shënur më parë në Libër, – kjo për Perëndinë, me të vërtetë, është lehtë! Ashtu qe te mos dëshpëroheni tepër për atë qe ju ka kaluar, e as te mos gëzoheni tepër me atë që Ai (Allahu) u ka dhënë, sepse Allahu nuk e do asnjë arrogant që lavdërohet të tjerëve. Ata që janë koprracë dhe nxisin edhe të tjerët në koprraci. E ata që i shmangën urdhërit, me të vërtetë, Perëndia është i pavarur (i pasur) dhe i lavdërueshëm”.
(Kur’an: El Hadid, 22-24).

Marrë nga libri:- “Hiljetul Eulia”- 8/34.

PërkthimSuad Shabani
Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 139

0 316