Me çka pastrohet njeriu?

Me çka pastrohet njeriu?

0 845


Me ç’pastrohet njeriu kur merr abdest ose gusëll dhe me çfarë pas­­t­ro­hen ndytësirat?

Përgjigje: Thelbi i pastrimit me abdest dhe gusëll është uji dhe nuk ka pas­trim përveç se me ujë, pa marrë parasysh a është uji plo­tësisht i pastër apo ka ndryshuar ndonjërin prej cilësive të tij me diçka të pastër.

Sepse mendimi më i vërtetë është se, nëse uji ndryshon ndo­një­rën prej cilësive të tij duke u përzier me diçka të pastër dhe pas kësaj ende mbetet i quaj­tur ujë, ai është i pastër, i pastër në ve­te dhe pastrues për tjetrin.

Nëse nuk ka ujë apo ekziston frika për dëmtim nga përdorimi i ujit, atëherë mirret tejemmum, duke i mëshuar tokës me duar, pas­taj fërkimi i fytyrës me duar e pastaj fërkimi i duarve mes ve­te. Namazi

Kjo është sa i takon pastrimit për abdest dhe gusëll.

E sa i përket pastrimit nga papastërtitë e tjera; ato pastrohen me çdo mënjanues, i cili e largon (heq) atë papastërti, qoftë ujë apo diçka tjetër.

Kështu, nga shkaku se me heqjen e papastërtive është për që­llim largimi i asaj papastërtie konkrete, me çkado qoftë.

Nëse ajo papastërti konkrete hiqet plotësisht me ujë, benzinë apo me di­çka tjetër prej gjërave të lëngëta apo të ngurta, kjo nu­më­rohet pastrim i vër­tetë.

Mirëpo te pastrimi nga papastërtia e qenit duhet patjetër që pas­trimi të bëhet shtatë herë, e hera e parë të jetë me dhé. Me kë­të e kuptojmë da­lli­min mes pastrimit për abdest dhe gusëll dhe pastrimit prej pa­pas­tër­ti­ve të tjera.

Burimi në gj. shqipe: albislam.com