MEDITIME KURANORE – 10

MEDITIME KURANORE – 10

0 495

1. Allahu është në ndihmën e robit, përderisa robi është në ndihmë të vëllait të tij!

Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “… zgjerohuni (bëni vend) në vend ndeje (tubime), ju zgjërohuni, se Allahu bën zgjërim për ju.” (Muxhadele; 11).

Allahu do ta zgjeroj jetën tënde (me mirësi, lumturi) nëse t’i i bën vend vëllit tënd nëpër mexhlise (tubime). Këto shpërblime i arrin besimtari vetëm me një lëvizje të vogël në tubime, e çfarë nëse ai ia liron vendin vëllait të tij apo vrapon pas tij (për t’i ndihmuar) nëse ai ka ndonjë brengë!?

Dr.Abdullah Bilkasim

2. Obligueshmëria e të vepruarit sipas udhëzimeve Kur’anore!

Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Është i zbritur prej Zotit të botëve.” (Vakia; 80).

Mësojmë nga ky ajet se e kemi për obligim të veprojmë sipas porosive Kur’anore, ngase Ai që e zbriti këtë Kur’an është Allahu, të cilit duhet t’i nënshtrohemi, Ai është Krijuesi dhe Furnizuesi, të cilit duhet t’i bindemi në gjërat që na ka urdhëruar dhe të largohemi nga gjërat që Ai na ka ndaluar.

Shejh Uthejmini Tefsiri i sures el Vakia, fq.349

3. Gjërat që do bëhen hi e pluhur në ditën e gjykimit!

Në ditën e gjykimit do të bëhen dy gjëra pluhur; E para, malet; Allahu, xhele ue ala, thotë: “E bëhen pluhur i shpërndarë.” (Vakia; 6).

E dyta, bëhen pluhur veprat e mira të jobesimtarëve si shkak i kufrit të tyre si dhe veprat e atyre që kanë bërë syefaqësi: Allahu, xhele ue ala, thotë: “E Ne i kthehemi ndonjë vepre që e bënë ata dhe e bëjmë atë për hi e pluhur.” (Furkan; 23).

I mjeri ai që shkatërrohet nê këtë mënyrë, mendon se ka kryer shumë vepra të mira, porse ato të gjitha do bëhen pluhur,nuk do të pranohen dhe nuk do të kenë vlerë fare!

Dr. Omer el Mukbil

4. Largimi nga rruga e Allahut si shkak i fitneve të ndryshme!

Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Po sikur të zbatonin atë që këshilloheshin do të ishte më mirë për ta.” (Nisa; 66).

Prej shkaqeve të fitneve: Lënia e gjërave që të ka urdhëruar Allahu dhe prekokupimi me gjërat që nuk të ka urdhëruar Allahu që për të cilat nesër nuk do të pyetesh nga Allahu.

Fehd el Ujbani

5. Meditimi i Kur’anit sjell shtimin e imanit!

Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “A nuk e përfillin ata (me vëmendje) Kur’anin? Sikur të ishte prej dikut tjetër, përvrç prej Allahut, do të gjenin në te shumë kundërthënie.” (Nisa; 82).

Dihet fare mirë se njeriu kur thellohet në kuptimin e ajeteve Kur’anore, i shtohet dituria dhe besimi (imani) dhe kjo gjë pastaj i dallon njerëzit prej njëri tjetrit. Kur’anin e lexojnë njerëzit natën dhe ditën, mirëpo kanë dallim të madh me njëri tjetrin në lidhje me kuptimin e porosive të tij. Allahu i ka ngritur disa njerëz me vlera (grada) karshi disa njerëzve të tjerë.

Ibn Tejmije, Dir’u Tearud; 7/427

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 242

0 256