MEDITIME KURANORE – 11

MEDITIME KURANORE – 11

0 421

1. Kush nuk ndjek rrugën e udhëzimit, udhëheqës i tij do të jetë epshi!

Nëse nuk të udhëheq udhëzimi, atëherë të udhëheq epshi. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “E nëse ata nuk të përgjigjen ty, atëherë dije se ata ndjekin vetëm dëshirat e veta (epshet).” (Kasas; 50).

Shejh Dr. Omer el Mukbil

2. Devotshmëria kultivohet në Ramazan dhe futet në praktik në Haxh!

Devotshmëria në Ramazan përfitohet përmes agjërimit, ndërsa në haxh devotshmëria futet në praktik. Allahu, xhele ue ala, në lidhje me urtësinë e obligueshmërisë së agjërimit të ramazanit, thotë: “… kështu që të bëheni të devotshëm.” (Bekare; 183).

Ndërsa, në lidhje me haxhin, thotë: “Dhe përgatituni me furnizim (për rrugë), e furnizimi më i mirë është devotshmëria.” (Bekare; 197).

Err Rrazij, Mefatihul Gajb; 1/872

3. Ruajtja e imanit arrihet përmes pasimit të Kur’anit dhe Sunetit!

Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kotë, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë.” (En’am; 82).

Prej obligimeve më madhore për besimtarin është që ai duhet të kapet fortë për besimin e pastër dhe të saktë islam, besim i cili është i bazuar në Kur’anin dhe sunetin profetik. Pra, ai i cili kapet fortë pas kësaj lidhjeje, i tilli veçse e ka arritur tërë hajrin (mirësin), të tillit iu është vërtetuar udhëzimi në dynja dhe shpëtimi në ahiret (botën tjetër), mu ashtu siç u cek në ajetin e lartëpërmendur. Prej, begative më të mëdha për besimtarin është që Allahu t’ia mundësoj mësimin e këtij besimi dhe largimin nga gjërat që e njëllosin dhe prishin besimin e tillë.

Resail Fil Akide; fq.16 Dr.Selim el Axhmij

4. Suksesi në dy botët i takon besimtarëve!

Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kotë, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë.” (En’am; 82).

Hasan el Basriu, rahimehullah, ka thënë: “Siguria u takon atyre (besimtarëve) në ahiret (botën tjetër) kurse udhëzimi (në rrugën e drejtë) në dynja.”

Resail Fil Akide; fq.16 Dr.Selim el Axhmij

5. Dobitë e meditimit të Kur’anit!

Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “A nuk menduan ata thellë fjalën (Kur’anin).” (Mu’minun; 68).

Allahu i drejtohet jobesimtarëve, duke ua bërë me dije se nëse e meditojnë Kur’anin, ai do të jetë shkak për udhëzimin e tyre nga pabesimi në besim, e çka mbetet për besimtarin nëse ai e mediton Kur’anin!?

Dr. Abdullah el Gufejlij

Nga arabishtja: Suad Shabani

Burimi: albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 310