MEDITIME KURANORE – 24

MEDITIME KURANORE – 24

0 666

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “I dobët është edhe lutësi edhe i luturi.” (Haxh: 73).

Çdo gjë që e shpreson tek njerëzit, qoftë ajo pasuri, udhëheqje, ndihmë, edhe ata janë të dobët sikurse ti, askush prej tyre nuk e kanë çështjen tënd në duartë e tyre.

Shejh Dr. Halid el Muslih

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “…e kush i beson All-llahut, Ai ia udhëzon zemrën e tij.” (Tegabun: 11).

Ky është nga shpërblimet më të mëdha që mund t’i dhurohet ithtarëve të imanit (besimit islam).

Allahu, xhele ue ala, i bënë të fortë besimtarët në dunja dhe në ahiret.
Baza e forcës është: Forca e zemrës, durimi dhe bindja para çdo fitne e cila ndodhë.
Allahu, xhele ue ala, tha: “Allahu forcon ata që besuan në fjalën e fortë (të mirë) në jetën e kësaj bote e edhe në botën tjetër.” (Ibrahim; 27).

Shejh Abdurrahman Es Sa’dij, rahimehullah. Tefsiri i Sa’dit; fq.867

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Ai e di të fshehtën, madje edhe më shumë se kjo.” (Ta’ha: 7).

Ibn Abasi, radijAllahu anhuma, ka thënë: “Të fshehtën; Ajo çka e fsheh biri i Ademit në veten e tij. Kurse, Më shumë se e fshehta; Ajo çka fshihet nga biri i Ademit që do ta veproj në të ardhmen para se ai ta veproj një gjë të tillë, atë e di Allahu. Pra, të gjitha këto i di Allahu, xhele ue ala!

Ndalu dhe medito, o biri i Ademit, rreth diturisë së madhe të Allahut në lidhje me ty dhe çështjet tua!

Tefsir Ibn Ebi Hatim; 7/2416

4. Aq ma shumë që zvoglohet imani (besimi) dhe ihlasi(sinqeriteti) tek njeriu, aq më shumë do të duken të bukura mëkatet në zemrën dhe sytë e tij, sado të shëmtuara kofshin ato mëkate.

Allahu, azze ue xhel, ka thënë: “A atij që vepra e vet e keqe i është hijeshuar dhe e sheh si të mirë (a është i njejtë me atë që i largohet asaj)?” (Fatir:

Ai i cili ia hijeshon (zbukuron) veprat e këqija është shejtani, bile për një gjë të tillë është betuar shejtani para Allahut, ku tha: “(Iblisi) Tha: “Zoti im, për shkak që më përzune (më largove), unë do t’ua zbukurojë (të këqiat) atyre sa të jenë në tokë (në këtë botë) dhe të gjithë ata do t’i largojë nga rruga e drejtë!” Përveç robërve të Tu, të cilët i ke bërë të sinqertë.” (Hixhr; 39-40)

Shejh Dr Nasir el Umer

5.Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Të jesh i matur në ecjen tënde, ule zërin ënd, se zëri më i egër është zëri i gomarit.” (Lukma: 19)

Le të mos kërcasin me këmbët e tyre për të mos zbuluar fshehtsinë nga stolitë e tyre.” (Nur: 31)

Dhe mos ec nëpër tokë me mburrje, pse ti as nuk mund ta çashë tokën as nuk mund ta arrishë lartësinë e maleve.” (Isra: 37).

E robërit e Zotit janë ata që ecin nëpër tokë të qetë, e kur atyre me fjalë u drejtohen injorantët, ata thonë: “Paqe!” (Furkan: 63).

Lëvizjet e gjymtyrëve shpeshherë na japin të kuptojmë se çfarë morali zotërojnë disa njerëz
Pra, kjo është element që merret parasysh për të vlërsuar edukatën dhe moralin e dikujt prej njerëzve.

Shejh Dr. Nasir El Umer

Burimi: albislam.com
Nga arabishtja: Suad Shaban

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 139

0 316