MEDITIME KURANORE – 47

MEDITIME KURANORE – 47

0 557

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Vazhdoni rregullisht namazet (faljet), e edhe atë namazin e mesëm, dhe ndaj All-llahut të jeni respektues (në namaze).” (El Bekare; 238)

“Popuj para nesh(para këtij umeti) ishin prej atyre që e falnin namazin, erdhi shejtani me cytjet e tij dhe shumë prej këtij umeti e anashkaluan faljen e namazit dhe e ndërruan rrugën e udhëzimit me atë të devijimit.”

Dr.Ferid el Ensarij Kanadil es Salah; fq.109

2. Një njeri e pyeti Imam Malikun, rahimehullah, dhe i tha; O imam, jam betuar se nuk ka diçka më të flliqur dhe të keqe që e fut njeriu në gojën e tij sesa alkooli? Imam Maliku ia ktheu përgjigjen pas dy ditëve duke i thënë; Shfletova Kur’anin dhe sunetin e Resulullahut, salAllahu alejhi ue selem, dhe nuk pash diçka më të keqe sesa kamata.

El Xhamiu Li ahkami el Kur’ani, të Kurtubiut; 3/364

3. Kurtubiu, rahimehullah, ka thënë; “Sadakaja e cila është përmendur në Kur’an është për qëllim sadakaja obligative(zekati).”

El Xhamiu Li ahkami el Kur’ani, të Kurtubiut; 10/245

4. Sufjan Ibn Ujejne, rahimehullah, ka thënë; “Kush e lexon librin e Allahut(Kur’anin), do të pyetet për gjërat që janë pyetur pejgamberët alejhimu selam, përpos përcjelljes së shpalljes(që ka qenë specifik e pejgambërëve).”

Hiljetul Evlija; 7/281

5. Allahu, xhele ue ala, thotë; “…edhe nëse përpiqeni t’i numëroni dhuntitë (të mirat) e All-llahut, nuk do të mund të arrini t’i përcaktoni ato.” (Ibrahim; 42).

Talk Ibn Habib, radijAllahu anhu, thotë; “Me të vërtetë haku(obligimet) ndaj Allahut është shumë më mi madh nga ajo që mundohen robërit ndaj Allahut, dhe se dhuntit e Allahut janë më shumta nga ajo seç mund t’i numrojnë ato robërit e Allahut. Mirëpo, fillone ditën me pendim tek Allahu dhe mbrëmjen me pendim tek Allahu. “

Xhamiul Bejan, 13/686

6. Shikoj bazat e dhuntive! Allahu, xhele ue ala, thotë; “…edhe nëse përpiqeni t’i numëroni dhuntitë (të mirat) e All-llahut, nuk do të mund të arrini t’i përcaktoni ato.” (Ibrahim; 42).

Ibn Kajimi, rahimehullah, thotë; ” Kush dëshiron që t’i shikoj bazat e dhuntive, le t’i kërkoj ato tek kopshti Kur’anor dhe le të ndalet të meditoj tek Kur’ani se cfarë dhunti ka përgatitur Allahu, xhele ue ala, për robërit e Tij. Pra, le t’i shikon ato dhunti prej fillimit të Kur’anit deri tek mbarimi i tij.”

Udetus Sabirin, fq.286

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi; albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 135

0 195