MEDITIME KURANORE – 49

MEDITIME KURANORE – 49

0 477

1. Prej qëllimeve më madhore të shejtanit është që njeriu të jetë mohues ndaj Allahut e jo mirënjohës ndaj mirësive dhe begative të Tij “Mandej, do t’ju sillem atyre para, prapa, ga edjathta dhe nga e majta e tyre, e shumicën e tyre nuk do ta gjejsh që të falënderohen (të besojnë)!” (El A’raf; 17 ).

Shejh Abdulaziz Tarifi

2. Mëkati i parë që u bë ndaj Allahut ishte shkaktarë mendjemadhësia. Arsyetimi i mendjemadhësis ishte i kotë nga ana e Iblisit. Allahu i tha shejtanit; (Zoti) Tha: “O Iblis, çka të pengoi ty t’i përulësh atij që Unë vetë e krijova? A bëre kryeneçësi, apo ke qenë prej atyre që shesin fodullëk?” Ai (Iblisi) tha: “Unë jam më i miri prej tij, mua më ke krijuar nga zjarri, e atë e krijove nga balta!” (Sad; 75-76)

Shejh Abdulaziz Tarifi

3. “Unë jam më i vlershëm(më i mirë) se ai.” (El A’raf; 12 )

Nuk e thotë këtë fjalë askush, pos atij i cili ka mendim të keq për të tjerët.

Akil esh Shemrij

4. Imam Maliku, rahimehullah, ka thënë; “E urrej të qëndroj (banoj) në një vend në të cilin i bëhet mëkat Allahut, xhele ue ala, haptazi, ngase Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “A nuk ishtë e gjërë toka e All-llahut e të migroni në të?” (e të praktikonit lirisht fenë e Zotit). Vendi ityre është Xhehennemi dhesa vend i keq është ai!” (Nisa; 96 )

5. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “A nuk ishtë e gjërë toka e All-llahut e të migroni në të?” (e të praktikonit lirisht fenë e Zotit). Vendi ityre është Xhehennemi dhesa vend i keq është ai!” (Nisa; 96 )

Enes Ibn Maliku, radijAllahu anhu, ka thënë; “Në sytë tuaj disa veprime(mëkate) janë më të lehta sesa një qime e flokëve tuaja, kurse ne në kohën e resulullahut, salallahu alejhi ue selem! , i llogaritëshim ato veprime, si shkatërrimtare. “

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi; albislam.com

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 179

0 3595