MEDITIME KURANORE – 51

MEDITIME KURANORE – 51

0 610

1. Allahu , xhele ue ala, ka thënë: “E ata që nuk pendohen, janë mizorë.” (Huxhurat; 11).

Disa nga të parët tanë kanë thënë: “Zgjohuni nga gjumi të penduar dhe bini në gjumë të penduar.”

Hafidh Ibn Rexhebi, rahimehullah, ka thënë: “Besimtari i vërtetë duhet që kur të zgjohet nga gjumi të jetë i penduar si dhe kur të bjerë në gjumë të jetë i penduar, ngase vdekja vjen befas dhe nëse nuk pendohet, mund ta takoj Allahun duke mos qenë i penduar dhe ta ringjall Allahu pastaj në shoqërinë e atyre që janë mizorë dhe që nuk pendohen.

Tefsir Ibn Rexheb: 1/314

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, meqë disa dyshime janë mëkat.” (Huxhurat: 12).

Ky ajet Kur’anorë është bazë në lidhje me masat preventive (në mos rënie në mëkat) dhe mësim i artē për dëlirësi. Për këtë arsye duhet t’i largohemi shumicës së dyshimeve!

Dr. Abdulmuhsin el Mutajrij

3. Ata të cilët munden dhe kanë ëndje kryerjen e mëkateve, por nuk i veprojnë ato, për ta Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Allahu zemrat e tyre i ka përshtatur për devotshmëri, ata kanë falje mëkatesh dhe shpërblim të madh.” (Huxharat: 3).

Tefsir Ibni Rexheb; 1/318

4. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Unë do t’i zbraps nga argumentet e Mia ata të cilët pa pasur drejtë bëjnë kryelarësi në tokë.” (A’raf: 146).

Sufjan Ibn Ujejne, rahimehullah, ka thënë: “Do t’i zbraps(nuk do t’ua mundêsoi kuptimin e porosive Kur’anore) ata nga kuptimi i Kur’anit.”

Xhamiul Bejan; 10/443

5. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, meqë të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër.” (Huxhurat: 11).

Ka mundësi i përqeshuri të jetë më i mirë se ai që përqesh, një gjë e tillë është evidente dhe ndodhë shpeshherë. Ngase, tallja dhe përqeshja nuk vjen, pos nga ai që zemra e tij ështê e stërmbushur me morale të shthurura dhe të prishura.

Shejh Abdurrahman Es Sa’dij, rahimehullah në tefsirin e tij: fq.801

Burimi: albislam.com

Nga arabishtja; Suad Shabani

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 179

0 3595