MEDITIME KURANORE – 54

MEDITIME KURANORE – 54

0 370

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë tyre krahun përulës e respektues dhe thuaj: “Zoti im! mëshiroi ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël.” (Isra: 24)

Urve, radijAllahu anhu, ka thënë: “Mos ia moho dhe ndalo ndonjë gjë që e duan ata (prindërit).”

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “S’ka dyshim se Ne e bëmë atë Kur’an arabisht, në mënyrë që ju ta kuptoni.” (Zuhruf: 3).

Meditimi i Kur’anit bën dobi, vetëm nëse kuptohet ai. Kush e kupton hajrin dhe sherrin, por pastaj nuk e pason hajrin dhe nuk ndalon nga sherri, i tilli nuk llogaritet i mençur. Nuk llogaritet i mençur, pos nëse e vepron atë që i bën dobi dhe largohet nga ajo që e dëmton.

Ibn Tejmije Mexhmu’u el Fetava: 15/108

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Ne e zbritëm ate në një natë të bekuar (në natën e begatshme të kadrit). Ne dëshiruam t’u tërheqim vërejtjen, e njerëzit të jenë të gatshëm.” (Duhan: 3).

Sa herë ke hasur këtë ajet gjatë leximit të Kur’anit, sa herë je ndalur të meditosh këtë ajet, sa herë je ndalur t’i numërosh begatitë e shumta të kësaj nate të begatshme.

Shejh Sa’di në tefsirin e tij

4. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Të ndershmit dhe të pasurit nga ju, të mos betohen se nuk do t’u jain t afërmve, të varfërve dhe atyre që pr hir të All-llahut lanë vendlindje e tyre, po le t’ua falin (gabimin) dhe mos t’ua zënë për të madhe. A nukdëshironi që All-llahu t’u falë. All-llahu falë dhe mëshiron shumë.” (Nurë: 22).

Ky ajet zbriti, atëherë kur Ebu Bekri, radijAllahu anhu, u betua se nuk do ta furnizoj më Mistahun, radijAllahu anhu, pas shpifjes (apo ishte pjesmarrës në shpifjes) i bëri Aishes , radijAllahu anha. Mirëpo, Allahu nuk ia ceku mëkati Mistahut në Kur’an për ta nënçmuar, ngase dënimi u realizua në dynja, a thua vallë a veprojmë ne kështu me mëkatarët të sapo penduar, a ua mbulojmë mëkatet dhe të metat apo jemi prej atyre që ua përmendim të kaluarën e tyre të errët. Pra, let jemi prej tyre që kurrë nuk ua përmendim të kaluarën të mëkatarëve që janë penduar!

Shejh Dr. Nasir el Umer

5. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: “Ata thanë: “Zemrat tona janë të mbyllura nga ajo që ti na thërret dhe në veshët tanë kemi shurdhim të rëndë, kështu që nddërmjet nesh edhe ndërmjet teje ekziston një perde.” (Fusilet; 5).

Perdja pengon pranimin dhe shikimin e hakut (të vërtetës). Mbyllja pengon kuptimin e hakut (të vërtetës). Kurse, shurdhimi pengon ndëgjimin e hakut (të vërtetës).

Ibn Kajimi, rahimehullah Hadi el Ervah, fq.69

Burimi: albislam.com

Nga arabishtja: Suad Shabani

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 220

0 251