MEDITIME KURANORE – 63

MEDITIME KURANORE – 63

0 346

1. Banorët e burgut, i thanë Jusufit, alejhi selam, ashtu siç e përshkruan Allahu në Kur’an; “Na trego komentin e saj (ëndrrës).” (Jusuf; 36).

Banorët e burgut iu drejtuan Jusufit, alejhi selam dhe i thanë; Na komento ëndrrën! Edhe pse ata nuk e dinin se Jusufi ishte pejgamberë dhe i ditur, e as nuk e dinin më parë se ai komentonte ëndërrat. Edhe pse ishin jobesimtarë, mbreti jobesimtarë, shteti jobesimtarë, megjithatë, duhet ditur se njerëzit e mirë dallohen në fytyrat e tyre, njerëzit i duan ata dhe i respektojnë edhe nëse nuk i njihnin më parë.

Pastaj, banorët i than Jusufit, alejhi selam; “Ne të konsiderojmë nga komentuesit e mirë (të ëndërrave) dhe prej të mirëve (bamirsve).” (Jusuf; 36).

Shejh Muhamed Salih el Munexhid

2. Si po e siguron veten nga sprova e femrave, kur ai që ishte më i mirë se ti, Jusufi, alejhi selam, tha për sprovën e grave, drejtuar Allahut; “Nëse Ti (o Zot) nuk më largon prej meje dredhinë e tyre, unë mund të anoj te ato dhe të bëhem injorant.” (Jusuf; 33).

Ali Tantavi, rahimehullah Nur ve hidaje; fq.124

3. Butësia ështê prej cilësive që i do Allahu, ajo e mbush besimtarin me mirësi në dunja dhe në ahiret. A nuk e keni lexuar fjalën e Allahut, se si e përshkruan mikun e Tij, Ibrahimin, alejhi selam; “Vërtet, Ibrahimi ishte shumë i butë, shumë i dhembshëm dhe i kthyeshëm.” (Hud; 75).

Ibn Abasi, radijAllahu anhuma El Hilmu, të Ibn Ebi Dunja;fq.51

4. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Sikur të donte Allahu nuk do t’i bëim shok (nuk do të ishim idhujtarë), as ne, as prindërit tanë, e as nuk do të ndalonim asnjë send.” (En’am; 148).

Kush arsyetohet me caktimin e Allahut(me kaderin) për kryerjen e mëkateve dhe nuk pendohet tek Allahu për ato mëkate, i tilli do të jetë njeriu më i humbur në dunja dhe ahiret.

Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahimehullah Mexhmu’ul Fetava; 14/265

5. Nëse i shihni njerëzit duke shkuar shumica tek rrugët e harameve (gjërave të ndaluara), atëherë mos shkoni pas tyre (mos i ndjekni), ngase shumica e njerëzve në përgjithësi janë në dalalet (në humbje), Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Në qoftë se u bindesh shumicës (mohuese që janë) në tokë, ata do të largojnë ty nga rruga e Allahut.” (El En’am; 116).

“Po ti edhe pse lakmon (për besimin e tyre), shumica e njerëzve nuk do të besojnë.” (Jusuf: 103).

Ali Tantavi, rahimehullah Nur ve hidaje; fq.233

Burimi; albislam.com

Nga arabishtja; Suad Shabani

GJITHASHTU NË ALBISLAM

0 220

0 251